Illustrasjonsfoto: Ragnhild Bakke
Illustrasjonsfoto: Ragnhild Bakke

Frivilligheten er avgjørende for et inkluderende Norge

Rammevilkårene for frivilligheten og inkludering må styrkes i ny regjeringsplattform.

Norge er et flerkulturelt samfunn. Integrering handler om å skape tilhørighet. Tilhørighet blir til i felleskap med andre, og inkludering er nøkkelen.

– Her spiller frivilligheten gjennom lag, foreninger og offentlige møteplasser en viktig rolle, og som nettverk og døråpner inn i den norske hverdagen og arbeidslivet, sier Ellen Krageberg leder i Norges Bygdekvinnelag.

Krav til ny regjeringsplattform

I forhandlinger om en ny regeringsplattform ber Norges Bygdekvinnelag Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet om å styrke rammevilkårene for frivilligheten. Dette må gjøres ved en fullfinansiering og rettighetsfesting av momskompensasjonsordningen, og gjennom forutsigbarhet i driftstøtten til frivillige organisasjoner.  

Regjeringen må også sikre offentlige lokale møteplasser som frivillighetssentraler og biblioteker. I distriktene er dette ekstra viktig da tiltaksapparatet for integrering av innvandrere og flyktninger er godt utviklet i byene, i motsetning til bygdene. Dette til tross for at det er i distriktene denne gruppen bosettes når de kommer til Norge. Erfaring viser at en sterk stedtilhørighet forebygger «utenforskapet» og flytting til større byer, og at aktiv deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet skaper tilhørighet og trygghet for individet og for fellesskapet.

Les Norges Bygdekvinnelags innspill til ny regjeringsplattform.

Frivilligheten viktig for kvinner

Deltakelse i frivilligheten er en viktig arena for opplæring og rekruttering av kvinner til posisjoner i politikk, organisasjons- og næringslivet. For kvinner med minoritetsbakgrunn kan nettopp deltakelse i frivilligheten være nøkkelen til å øke kunnskapen om det norske samfunnet og lette overgang til et liv i den norske hverdagen.

Et inkluderende Norge

En tydelig og reel satsing på frivilligheten fra regjeringen vil være et viktig virkemiddel for et inkluderende Norge. 

Bli medlem