Kvinner, fred og sikkerhet – angår det meg?

Fem statsråder la i januar 2019 fram Norges fjerde handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. I følge regjeringen.no skal den nye planen vise Norges innsats i løpet av perioden 2019 - 2022 og bidra til å nå vårt felles mål om bærekraftig fred. Dette lover godt! På den internasjonale kvinnedagen 8.mars vil Akershus Bygdekvinnelag og Akershus Bygdeungdomslag imidlertid minne om at det også er viktig hva som oppnås av konkrete resultater for kvinnene. Det er en kjent sak at det er jenter og kvinner som lider mest når det er krig og konflikt. Fredsprisvinner Nadia Murad er et bevis på det. 

 

Deltakelse og rettigheter
Handlingsplanen er interessant lesing over 37 sider, og det foreligger også plan for gjennomføring. Det er å håpe at det også er satt av tilstrekkelige budsjettmidler slik at ord kan bli til handling. Planen setter blant annet søkelys på deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger. Dette er vel og bra, men vi vet også at det må tas tak i årsakene til krig, konflikt og diskriminering av jenter og kvinner. Det ble også understreket av fredsprisvinner Denis Mukwege i 2018.

Det angår meg!
For at Norges befolkning skal få kjennskap og eierskap til handlingsplanen, er det viktig at Regjeringen informerer om den i mange fora og på forskjellige måter for å nå mange målgrupper. Unge og voksne må bli inkludert via organisasjoner og skoler slik at de opplever at dette angår mennesker og den bærekraftige freden som alle ønsker seg. Det angår oss! Vi er mange som ønsker å bidra slik at ord blir til handling. Som representanter for frivilligheten er det derfor naturlig å ønske at Regjeringen vil stille økonomiske midler til disposisjon slik at frivillige organisasjoner med kompetanse og erfaringer kan søke om midler for å bidra.  Det er også viktig at allmennheten blir kjent med resultatene av arbeidet som gjøres. Da ser vi at det nytter!

Menn som allierte
Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (Dagavisen 11.januar 2019) blir det ingen bærekraftig fred uten at kvinner er inkludert og engasjert i fred og forsoning. Det er også Norges Bygdekvinnelags erfaring. I 2004 ble det underskrevet fredsavtale i Sør-Senegal etter 20 års borgerkrig. Norges Bygdekvinnelag fikk i 2005 midler fra TV-aksjonen Drømmefanger til et treårig prosjekt i Sør-Senegal med fokus på FNs Sikkerhetsråd resolusjon 1325 som også har tittelen Kvinner, fred og sikkerhet. Prosjektet ble gjennomført med Selskapet for Norges Vel som prosjektleder og i samarbeid med en lokal kvinnegruppe. Deltakerne i prosjektet var kvinner som hadde vært offer i borgerkrigen, og de ble aktive bidragsytere i fredsprosessen. De fikk grunnleggende opplæring og kunnskaper om bl.a. organisasjonsarbeid, menneskerettigheter og kvinners rettigheter. Mot slutten av prosjektperioden stilte 11 kvinner opp som kandidater ved lokalvalget. Ifølge kvinnene hadde dette vært umulig om de ikke hadde vært med i prosjektet. En viktig erfaring var også at mennene ble informert og tatt med i arbeidet. Mennene ble allierte – ikke motstandere, og det er fortsatt fred i Sør-Senegal.

Anne Hjørnegård Bjerke, leder  Akershus Bygdeungdomslag    

Ingrid Grene Henriksen, leder Akershus Bygdekvinnelag
                 

Handlingsplanen kvinner fred og sikkerhet.

Handlingsplanen finner du i sin helhet her

Denne handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet er Norges fjerde. I den nye planen setter vi blant annet søkelys på kvinners deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger. Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen. (www.regjeringen.no)

Bli medlem