Foto: Hilde Kvivik Kavli.
Prosjektleder Sosan Asghari Mollestad.
Prosjektleder Sosan Asghari Mollestad.
Her er logoen til prosjektet kvinnerUT - der kvinner møtes. Foto: Marianne Vangsøy.

«KvinnerUT – der kvinner møtes» 2019

Norges Bygdekvinnelag gjennomførte inkluderingsprosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2017 -2018 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. 81 lokallag deltok i prosjektet og arrangerte nærmere 400 aktiviteter med fokus på inkludering og involvering av kvinner med minoritetsbakgrunn bosatt i Bygde–Norge.

Prosjektets hovedmål var å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket. Prosjektet ble evaluert av Prosperastiftelsen høsten 2018, og evalueringen viste at Norges Bygdekvinnelag har et stort potensial for å bidra til inkludering i bygdene gjennom aktivitetene i regi av våre lokallag.

Med utgangspunktet i denne evalueringen og med grunnlag i organisasjonens erfaring med inkluderingsarbeidet gjennom 2 år, ble en søknad om prosjektmidler lagt frem for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til videreføring av prosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2019.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har nå innvilget Norges Bygdekvinnelag midler til å få enda flere lokallag i å delta i gjennomføringen av inkluderingsprosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes».

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Alle lokallag som ikke har tidligere deltatt i prosjektet «KvinnerUT» oppfordres til å delta og benytte seg av muligheten til å gjennomføre prosjektet denne gangen. Det er to avgjørende faktorer som det er viktige å være klar over i forbindelse med søknad om prosjektstøtte:

1. Lokallag som ligger i følgende 20 kommuner kan dessverre ikke søke om økonomisk støtte fra Norges Bygdekvinnelag, men kan søke støtte til lokale inkluderingsaktiviteter via kommunen.

Arendal Hamar Skien
Bergen Kristiansand Stavanger
Bodø Oslo Tromsø
Bærum Sandefjord Trondheim
Drammen Sandnes Tønsberg
Fredrikstad Sarpsborg Ålesund
Gjøvik Skedsmo  

 

 

 

 

 

 

 

Overnevnte kommuner mottar tilskudd fra IMDI til sitt integreringsarbeid, og har ansvaret for å ta imot og behandle søknader om støtte til tiltak og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller innvandrerorganisasjoner lokalt.   

2. Det er midler nok til å støtte kun 20 lokallag i gjennomføringen av «KvinnerUT – der kvinner møtes» i løpet av 2019.

 

Økonomisk støtte til aktiviteter

Lokallagene kan søke om økonomisk støtte på kr. 10.000, - til planlegging og gjennomføring av fire ulike aktiviteter i løpet av 2019. Bidraget kan for eksempel brukes til å dekke utgifter til foredragsholdere, transport eller råvarer som benyttes i forbindelse med aktivitetene.

Søknadsskjema ligger vedlagt i bunnen av teksten og kan lastes ned herifra.

Målet med aktivitetene er å skape samhold mellom kvinnene som bor i bygda. Lokallaget skaper en åpen og lett tilgjengelig møteplass for alle kvinner i bygda og tar sikte på å involvere minoritetskvinnene i planlegging og gjennomføring av aktivitetene.

 

Eksempel på aktiviteter

 • Ut i naturen med internasjonal piknikkurv
 • Fiskekurs sammen med jeger- og fiskerforbundet
 • Språkkafé på frivillighetssentralen
 • Tea Time rundt bålpannen
 • Tusen og en mat – et mateventyr; Internasjonal mat – og eventyrkveld
 • Sanketur - på jakt etter naturens spiselige skatter
 • Mat og prat – Treffes på tvers av kulturer, lager mat, snakker norsk og spiser god mat
 • «Bygda vår» - Bli kjent med bygda og dens historie og tradisjon
 • «Walkietalkie» - Gå på tur og snakke norsk sammen

 

Samarbeid

Man kan gjerne samarbeide med andre organisasjoner der det er fruktbart. Lokale friluftsorganisasjoner kan bli en viktig støttespiller og sikre god kompetanse på friluftsliv og felles aktiviteter ut i naturen.

Samarbeid med kommunen er i mange tilfeller svært gunstig. Det er vanligvis en bred kontakt mellom kommunen og dens innbyggere med minoritetsbakgrunn.  Ofte kjenner også kommunen ressurspersoner fra minoritetsgrupper som kan formidle informasjon om aktuelle aktiviteter og tilbud i bygda til sine egne miljøer.

I mange distrikter opplever man at flere av innvandrere bosetter seg sentralt i kommunen og færre finner bosted i bygdene.  I slike tilfeller vil det være aktuelt med samarbeid mellom flere lokallag for å arrangere aktiviteter og rekruttere minoritetskvinner som bor utenfor lagenes geografiske grenser.

 

Noen aktuelle samarbeidspartnere

 • Lokale friluftsorganisasjoner som Turistforeningen, lokallagene til Naturvernforbundet m.fl.
 • Røde Kors
 • Frivillighetssentralen
 • Norskopplæringen
 • Idrettslag
 • Kommunen
 • Asylmottak

Sosan Asgari Mollestad

Prosjektleder
Tlf.
901 41 091
sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no
Kvinner UT

Astrid Seime

Rådgiver
Tlf.
908 72 411
astrid.seime@bygdekvinnelaget.no
Spør Sosan!

Jeg fortsetter som prosjektleder for denne satsningen. Ta vennligst kontakt med meg dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektet. Jeg kommer gjerne på besøk både til de lagene som har søkt om støtte til aktiviteter og de lagene som ikke har søkt.  

Ring meg på tlf. 901 41 091 eller send meg e-post til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no

Følg med på vår nettside Bygdekvinnelaget.no. Her kan du finne informasjon om prosjektet og vår videre satsing på inkludering av minoritetskvinner i Bygde – Norge.

Gleder meg til å høre fra dere!

Bli medlem