Bilde av fire kvinner
Stolte bygdekvinner kjemper for like muligheter - uavhengig av bosted, bakgrunn og alder.
Kaffebonde Josefa Eveliq Hernandez fra Guatemala. Foto: Kjeldsberg Kaffebrenneri AS
Småbønder i Guatemala som kjemper for kaffens og sin egen framtid. Foto: Utviklingsfondet.
Borgny Sletten. Illustrasjonsfoto: Norges Bygdekvinnelag
Kvinnekunnskap over generasjoner! Kari Støfringsdal og Gunn Jorun Sørum. Foto: Jon Marius Nilsson
Våronn på Jæren, ca. 1957. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum
Safaa Alkahled. Foto: Norges Bygdekvinnelag
Astrid Seime slår et slag for bedre barselomsorg!

Like muligheter for alle kvinner!

God 8. mars! Norges Bygdekvinnelag kjemper for like muligheter for alle kvinner. På kvinnedagen løfter vi fram mangfold og muligheter.

I solidaritet med alle verdens kvinner markerer vi i dag den internasjonale kvinnedagen 8. mars.  Kvinner over hele verden blir daglig utsatt for brudd på menneskerettighetene, og får begrenset sine muligheter til et verdig og selvstendig liv. Dette kan vi ikke akseptere.

Norges Bygdekvinnelag jobber med mange ulike kvinnepolitiske saker. Vi har samlet et knippe med eksempler på Norges Bygdekvinnelags engasjement for å bedre kvinners kår – både i vårt eget land og i resten av verden.

INTERNASJONAL SOLIDARITET OG KVINNEKAMP I KAFFEKOPPEN

Økonomisk uavhengighet styrker kvinners stilling! Dette har Norges Bygdekvinnelag erfart gjennom hundre år med arbeid for kvinners rettigheter og likestilling i Norge. Ved å støtte kvinnelig bønder og kaffeprodusenter i Guatemala er vi med på å hindre at kvinner blir offer for vold i sine egne hjem.
En gruppe bønder i Guatemala som kjemper for sin egen og kaffens framtid. Foto: Utviklingsfondet

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Guatemala er et av landene på topp i den internasjonale statistikken over vold mot kvinner. 

Norges Bygdekvinnelag jobber sammen med Utviklingsfondet for å støtte og styrke kvinnelige bønder og kaffeprodusenter, lokale kooperativer og kvinnegrupper i Guatemala. Det handler om å finne de gode, praktiske løsningene som gjør at flere kan klare seg selv og bli økonomisk uavhengige. Slik får flere kvinner økt sin motstandskraft, både mot diskriminering og vold, men også mot utfordringene klimaendringer medfører for dyrking av mat og kaffe.
Josefa Eveliq Hernández. Foto: Utviklingsfondet

I 2019 var kaffebonde Josefa Eveliq Hernández fra Guatemala i Norge, for å lansere kaffen hun og andre guatemalske bønder hadde solgt til kaffehuset Kjeldsberg. Du kan lese mer om hvordan Norges Bygdekvinnelag og Utviklingsfondet støtter arbeidet for guatemalske kvinners uavhengighet her: Kvinnekamp i kaffekoppen.

 

GODE VILKÅR FOR KVINNER I PRIMÆRNÆRINGENE
Borgny Sletten. Illustrasjonsfoto: Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdekvinnelag jobber for å anerkjenne og sturke kvinner som driver primærnæring. Vi mener at alle skal ha likeverdig tilgang til gode offentlige tjenester – enten man bor i bygd eller by. Dette er viktig for trygghet, arbeidsplasser og trivsel i bygdene.

Under jordbruksoppgjørene har vi flere ganger satt søkelyset på velferdsordninger for kvinnelige bønder. Kvinner i primærnæringene må ha like god og rettferdig tilgang på velferdsordninger som kvinner i andre yrker! Velferdsordningene i landbruket er avgjørende for rekruttering, og Norges Bygdekvinnelag vil fortsette kampen for en mer rettferdig ordning ved sykdom og fødsel. Les mer om kravene her: Flere kvinner vil satse som bønder med rettferdige velferdsordninger.

 

 MATKULTUR SOM KVINNESAK

Norges Bygdekvinnelag jobber med å bevare og formidle kunnskap om mattradisjoner og den tradisjonelle norske matkulturen. Vi jobber for å løfte fram og anerkjenne det som tradisjonelt har blitt sett på som «kvinnfolkarbeid» og kvinnekunnskap – et arbeid og en kompetanse som ofte er glemt!
Kari Støfringsdal og Gunn Jorun Sørum. Foto: Jon Marius Nilsson

For Norges Bygdekvinnelag er mattradisjoner et bilde av bygdekvinnenes historie og ei synliggjøring av kvinners arbeidsinnsats i den tradisjonelle matproduksjonen. Kvinners kunnskap har tradisjonelt vært knytta til hjem, mat og familie. Dette arbeidet blir fort usynlig, både når vi ser på det i historisk kontekst og i dag. Det er mye viktig kvinnehistorie i fortellingene om mattradisjonene, overføring fra mor til datter og den spesialiserte matkunnskapen kvinner i primærnæringene tradisjonelt har hatt.
Våronn på Jæren, 1957. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum. Gjengitt fra Digitalt Museum (CC BY-NC-ND)

 

Tradisjonell matkunnskap hjelper oss også til å ta bærekraftige og solidariske valg i matveien. Skal vi utnytte matressursene på en best mulig måte, trenger vi kunnskap og ferdigheter fra det tradisjonelle matstellet. Norges Bygdekvinnelag driver aktivt og systematisk med overføring av matkunnskap på tvers av generasjoner. På den måten løfter vi fram den skjulte kvinnekunnskapen, og anerkjenner mattradisjonene våre som levende og livskraftig kulturarv.

Norges Bygdekvinnelag driver nettsida og kunnskapsbasen norsktradisjonsmat.no. Her finner du både ei oppskriftssamling på omlag 1000 oppskrifter samla inn fra medlemmer i Norges Bygdekvinnelag, og artikler og videoer med mye spennende læring om matkultur i Norge. Du kan lese mer om hvordan Norges Bygdekvinnelag kobler sammen matkultur og kvinnesak i dette intervjuet med magasinet Ren Mat. Vi har blant annet også bidratt med en tekst om tradisjonelle, bærekraftige og solidariske matvalg i boka Forsynt? Solidarisk kokebok, gitt ut av Latin-Amerikagruppene i Norge.

 

INKLUDERING GIR DELTAKELSE

For Norges Bygdekvinnelag er det viktig at alle kvinner, uavhengig av opprinnelse og alder skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i det norske samfunnet, enten det er i lokalmiljøet eller i organisasjonslivet.
Safaa Alkahled. Foto: Norges Bygdekvinnelag

Deltakelse er viktig både for at samfunnet skal kunne nyttiggjøre seg alle ressurser i befolkningen, og for at den enkelte skal kunne påvirke sin egen livssituasjon.

Forskning viser at høye terskler for deltakelse i arbeidslivet, er en av faktorene som hindrer integrering av innvandrerkvinner i Norge. Innvandrerkvinnene har mye lavere sysselsettingsgrad enn menn med tilsvarende utdanning og botid. Medbrakt kompetanse blant innvandrerkvinner er lite etterspurt. I tillegg mangler mange av innvandrerkvinner evne og erfaringer til å navigere og finne frem i det norske arbeidsmarkedet. Gjennom prosjekter og aktiviteter i lokallagene, jobber medlemmene i Norges Bygdekvinnelag sammen med kvinner med minoritetsbakgrunn for å bidra til sysselsetting, kompetanseheving og deltakelse i organisasjonsliv, arbeidsliv og lokaldemokrati.

På kvinnedagen i 2019 ble det arrangert et møte, der landbruks- og matminister Olaug Bollestad traff og snakka med Safaa Alkahled og Suheer Jallad. Alkahled og Jallad kommer fra henholdsvis Syria og Palestina, og bor på Notodden, og fortalte ministeren sine mål og drømmer for livet i Norge. Les mer om møtet, og hør hva Olaug Bollestad svarte Safaa og Suheer i denne artikkelen.

 

TRYGG OG TILGJENGELIG BARSELOMSORG
Astrid Seime. Foto: Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdekvinnelag støtter arbeidet for å styrke og bevare gode føde- og barseltilbud i hele landet. I dag ser man at det planlegges for kortere liggetid for mor og barn utan at man nødvendigvis har et godt oppfølgingsapparat i hjemkommunen. Kvinner er i en sårbar fase der de trenger støtte og hjelp, og vi mener alle fødende skal få oppleve tryggheten i å bli ivaretatt av kyndige jordmødre og leger uansett hvor i landet de bor!

Les mer om Norges Bygdekvinnelag sine kvinnepolitiske saker, 8. mars-arrangementer i lokallagene og organisasjonens arbeid her på våre nettsider.

Sammen står vi på for mangfold og like muligheter! Norges Bygdekvinnelag ønsker alle sine medlemmer og støttespillere en riktig god 8. mars.

FEIR 8. MARS 2021 MED NORGES BYGDEKVINNELAG

I år inviterer Norges Bygdekvinnelag til digitalt 8. mars-tog på Facebook! Vi vil se hva som er DIN viktigste sak, og samle folk fra hele landet til ei mangfoldig markering av kvinnedagen.

BLI MED I DIGITALT 8. MARS-TOG

Mandag 8. mars klokka 11 til 12 blir det digitalt 8. mars-tog på Facebook. Alle kan bli med og det er enkelt å delta:

  1. Velg ut hva som er DIN viktigste 8. mars-parole i år
  2. Skriv parolen din på en plakat
  3. Ta et sjølportrett eller få noen til å ta bilde av deg mens du holder plakaten din. Vis fram hvem du er, og hva du mener! Du kan også lage en kort video (ca 20 sekunder).
  4. Post bildet eller videoen i Facebook-arrangementet! Du kan poste når du vil – enten før selve dagen, når toget går av stabelen mellom klokka 11 og 12, eller seinere på dagen 8. mars.

Arrangementet finner du her: Bygdekvinnelagets digitale 8. mars-tog

Bli medlem