Foto: Hilde Kvivik Kavli.

Inkluderingsprosjektet KvinnerUT

Holla Bygdekvinnelag ønsker å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners og tilflytteres deltagelse i vårt lokalsamfunn, og samtidig heve vår felles integreringskompetanse. Hovedinnsatsen handler om «å få kvinner ut» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet.

Målet med aktivitetene mellom Nome Statlige Mottak og kvinnene i lokalmiljøet/bygdekvinnelaget er å få en større gjensidig forståelse for hverandres liv og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet. Vi ønsker gjennom ulike aktiviteter å skape en uformell arena for kultur og språkutvikling, skape aktiviteter som har en positiv effekt på folkehelsen og å bli kjent med den nære naturen med fokus på kunnskap om nyttevekster og lokale råvarer.

Vi kan være kunnskapsformidlere og veivisere

Det er viktig for oss at vi kan formidle våre grunnleggende verdier til våre nye medborgere. Mange kommer fra samfunn preget av mangel på demokrati og ytringsfrihet. Mange måtte flykte på grunn av sine meninger og sitt politiske engasjement, og drømmer om å leve i et åpent samfunn basert på likeverd og menneskerettigheter.

Møtet mellom mennesker er det aller viktigste når det gjelder inkludering. Derfor tror vi lokalmiljøet spiller en viktig rolle som kunnskapsformidler og veiviser. Vi som liten kommune tror vi har store muligheter for inkludering av minoritetsbefolkningen. Vi ønsker å skape en felles identitet på tvers av kulturell bakgrunn ved at vi jobber sammen for å skape et godt miljø.

Hvem er vi i Holla Bygdekvinnelag?

Vi er en del av Norges Bygdekvinnelag. Holla Bygdekvinnelag har eksistert siden 1930-tallet med ulike aktiviteter rettet mot kvinner i kommunen og fylket. Vi har lang erfaring og stor kompetanse på bevaring og videreutvikling av gamle nasjonale kulturtradisjoner. Medlemmene i Holla Bygdekvinnelag er kvinner fra 30-årene opp til kvinner i 90-årene. Det gjør at laget forvalter mye kunnskap om kvinners liv og virke i det moderne Norge. De eldre kvinnene i laget er gode kulturbærere og formidler videre kunnskap som vi i dag ikke kan lese oss til. Denne kunnskapen ønsker laget å videreformidle til kvinner som kommer til Norge. Vi ønsker selvsagt å være innovative i vår virksomhet og ha et stabilt og forutsigbart program i løpet av året.

Program for 2018

Nr.

Aktiviteter

Dato

1

Kvinner utforedrag av Sosan A. Mollestad med fokus på integrering

14.2

2

Safia.A. Haase med foredraget «Mitt møte med Norge». Fokuset vil være på fremmedfrykt og kampen for å bli integrert. Dette er også et foredrag om kvinneundertrykkelse og kjønnslemlestelse.

11.4 og 12.4

3

Minidyrskue på Søve videregående skole - landbruksskole. Holla Bygdekvinnelag har stand med norsk tradisjonsmat og nasjonale retter som minoritetskvinner lager.

26.5

4

Sommerfest for bygdekvinnelaget med invitasjon til minoritetskvinner.

13.6

5

Kvinner på tur: Besøk på Ulefoss hovedgård med omvisning og sosialt samvær/lunsj i parken.

20.6

6

Ettersommertur til Mølen, kyststi: Felles tur med omvisning og informasjon om nær historiske hendelser. Kyststien ligger i naturskjønne områder og er fredet.

8.8

7

Ulefossdagen: Utstilling fra Holla Bygdekvinnelag sammen med kvinner fra mottaket.

18.8

8

Høsttur til gapahuk i nærområdet: Fellestur med fokus på natur og tradisjon, gapahuk, bål.

12.9

9

Sopp og bærtur i nærområdet

19.9

10

Håndverksdag: Utveksling av ulike tradisjoner, på Søve landbruksskole.

14.11

 

 

Tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har besluttet å innvilge tilskudd til prosjektet KvinnerUT i 2018 med: 98 900 kroner.

Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å forberede flyktninger på bosetting i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

Tilskudd Gjensidigestiftelsen

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen satser Norges Bygdekvinnelag i 2017 og 2018 på å fremme og styrke inkluderingsarbeidet i organisasjonen gjennom prosjektet KvinnerUT.

Lokallagene kan søke om økonomisk støtte på 8.000 kroner til planlegging og gjennomføring av fire ulike aktiviteter i løpet av prosjektperioden. Dette har Holla Bygdekvinnelag søkt om og fått godkjent.

10.

Apr

Holla Bygdekvinnelag

24.

Apr

Holla Bygdekvinnelag

02.

Mai

Holla Bygdekvinnelag

04.

Mai

08.

Mai

Holla Bygdekvinnelag

25.

Mai

Holla Bygdekvinnelag

04.

jun

Holla Bygdekvinnelag

12.

jun

Holla Bygdekvinnelag

15.

jun

Holla Bygdekvinnelag

08.

aug

Holla Bygdekvinnelag

17.

aug

Holla Bygdekvinnelag

03.

sep

Holla Bygdekvinnelag

11.

sep

16.

okt

Holla Bygdekvinnelag

04.

nov

Holla Bygdekvinnelag

13.

nov

Holla Bygdekvinnelag

11.

des

Holla Bygdekvinnelag
Bli medlem