Personvern

Personvernerklæring for Norges Bygdekvinnelag

 

Behandlingsansvarlig

Generalsekretær er på vegne av Norges Bygdekvinnelag behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Organisasjonskonsulenten har det daglige ansvaret for behandling av medlemmenes personopplysninger gjennom drift av medlemsregisteret.

Databehandler er Team Data.

 

Personopplysninger som lagres

Norges Bygdekvinnelag lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, tilknytning (lokallag og fylkeslag), innmeldingsdato, eventuelle tillitsverv og informasjon om innbetaling av kontingent; betalingsdato, sum, purringer.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor medlemmene, utsendelse av medlemsbladet Bygdekvinner og utsendelse av medlemskontingent.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Opplysninger om geografisk tilknytning og alder benytter vi til å lage statistikk over medlemsmassen og innhente informasjon til lokal- og fylkeslag. Denne informasjonen brukes også i arbeidet med regnskap, revisjon og utviklingen av organisasjonen.

 

Grunnlaget for behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som medlem. Medlemskap er en avtale mellom Norges Bygdekvinnelag og deg som medlem. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Som medlem plikter du å gi de opplysninger som er nødvendig for at vi kan oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem. Hvis du nekter ut gi disse opplysningene kan du risikere og ikke få benyttet deg av de fordeler som medlemskapet gir.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider ved innmelding, eller personopplysningene du har avgitt til våre ansatte eller tillitsvalgte ved innmelding.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem utleveres personopplysninger fra vårt medlemsregister til Produsentregisteret slik at du skal kunne benytte deg av medlemsfordelen Agrol-avtalen gir.

Produsentregisteret benytter dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og vil ikke benytte personopplysningene til andre formål enn Agrol-avtalen.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt medlemsregister så lenge du er medlem. Hvis du aktivt melder deg ut, slettes opplysningene om deg. Hvis du unngår å betale medlemskontingent, lagres opplysninger om deg i 2 år etter at du betalte kontingent siste gang.

Tidligere tillitsvalgte er registrert med sine tidligere verv tilbake til 1988, uavhengig av om de medlemmer i dag. Disse lagres for å ta vare på historiske data til lokal- og fylkeslag.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan logge deg inn i medlemsregisteret med medlemsnummer og passord for å endre egne personopplysninger.

Hvis du ønsker at dine personopplysninger skal slettes må du melde deg ut av Norges Bygdekvinnelag ved å kontakte post@bygdekvinnelaget.no eller via telefon 22 05 45 15.

Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses hvis:

  • Du bestrider riktigheten av personopplysningene
  • Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses
  • Norges Bygdekvinnelag trenger ikke personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav
  • Du har gjort innsigelser mot behandlingen i henhold til personvernforordningen artikkel 21. nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt Norges Bygdekvinnelags berettigede grunner går foran deg som medlem

Oppfyller du noen av de overfor nevnte kriteriene kan ikke Norges Bygdekvinnelag behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke hvis behandling av personopplysningene er nødvendig for å forsvare et rettskrav, forsvare en annens rettigheter eller for å ivareta viktige samfunnsressurser.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved adgangs- og tilgangskontroll. Det er kun ansatte som har tilgang til medlemsregisteret i sin helhet.

Fylkesledere, fylkeskasserere, lokallagsledere og lokallagskasserere har tilgang til medlemsregisteret, men kun tilgang til personopplysninger om medlemmer i sine respektive lag. Tillitsvalgte behandler personopplysninger for å sende ut informasjon til sine medlemmer, føre statistikk over medlemstall og komme i kontakt med sine medlemmer.

Medlemsregisteret krever innlogging med personlig passord.

 

Kontaktinformasjon

Du kan logge inn i medlemsregisteret å oppdatere dine personopplysninger. Gå inn på bygdekvinnelaget.no og velg «min side». Logg inn med medlemsnummer og passord.

Henvendelser eller spørsmål om dine personopplysninger kan sendes til:

post@bygdekvinnelaget.no
 

Telefon: 22 05 48 15
 

Norges Bygdekvinnelag

Postboks 9358, Grønland

0135 Oslo

Bli medlem