Innspill til statsbudsjett

Bygdekvinnelagets innspill til statsbudsjettet 2019

Til statsbudsjettet for neste år gir vi innspill om jordvern, matsikkerhet, beredskapslagring av korn og lov om god handelsskikk.

Tirsdag 16. oktober er det høring i Stortingets Næringskomite i forbindelse med statsbudsjettet 2019. Norges Bygdekvinnelags leder Ellen Krageberg stiller opp i komiteen for å fortelle hvilke saker som er viktige for bygdekvinnene. I anledning verdens matvaredag og årets råvareaksjon, vil temaet norsk bygg være en ramme for det muntlige innlegget som gis under høringen. 

Det fullstendige innspillet kan du lese i PDF-dokumentet nederst i saken.

 

Jordvernstrategi
Vi mener at regjeringens forslag til ny jordvernstrategi, som ble lagt fram som et vedlegg til statsbudsjettet, er for lite ambisiøs. Regjeringen vil beholde målet om maksimalt 4 000 dekar nedbygd matjord i året, og kommer ikke med noen vesentlige nye og konkrete tiltak for å oppnå et styrket jordvern. Vi mener matjorden er for dyrebar til å miste, og at jordvernet bør ha en nullvisjon. Dessuten etterlyser vi konkrete tiltak og sanksjonsmuligheter. Regjeringens forslag til tiltak dreier seg om veiledning og rådgivning til kommunene. Vi mener det er behov for sterkere skyts, for eksempel i form av en jordvernlov, fjerning av dispensasjonsmulighet, forbud mot opsjonsavtaler og styrking av statlige virkemidler gjennom plan- og bygningsloven.


Matsikkerhet
Matsikkerhet, beredskap og selvforsyning er viktige saker for Norges Bygdekvinnelag. Med årets dramatiske tørke som bakteppe, er vi igjen minnet på hvor viktig det er å få på plass beredskapslagring av korn. I innspill til budsjett ber vi Stortinget sørge for at det varslede beredskapslageret for korn må på plass raskt. Vi peker også på behovet for ikke bare matkorn, men såkorn og fôrlagring. I en verden som blir stadig mer uforutsigbar når det gjelder ekstremvær og internasjonale markeder, bør vi sørge for å ha en god kriseforsyning i bakhånd.

Vi ber også om at Norge må ta større ansvar for egen selvforsyning, og viser til at dette er en viktig forutsetning for å nå bærekraftsmål 2 om global matsikkerhet, bærekraftig landbruk og god ernæring. Vi kan ikke fortsette å øke importen av landbruksvarer vi har gode forutsetninger for å produsere selv. Det må tas sterkere grep for å øke produksjonen og utnytte de ressursene vi har i hele landet.
 

Lov om god handelsskikk
Stortinget vedtok i mai 2018 at regjeringen skal legge fram forslag til lov om god handelsskikk med ikrafttredelse i løpet av 2019. Til tross for dette er hverken tiltak, konsekvenser eller selve loven omtalt i budsjettproposisjonen, og næringsminister Isaksen har uttalt at det vil bli vanskelig å holde tidsfristen.  Vi minner om at loven allerede er godt utredet, og at andre land har innført liknende lover. Vi har ventet på denne loven i mange år, og nå er det på tide at den implementeres uten flere forsinkelser. 

 

Avslutningsvis nevner vi organisasjonsstøtten som gis til frivillige og ideelle organisasjoner over landbruks- og matdepartementets budsjett. Norges Bygdekvinnelag er glad for at støtten vedlikeholdes på dagens nivå, og at regjeringen ikke går inn for å kutte denne slik de har gjort i tidligere år. Norges Bygdekvinnelag får ca 400 000 i driftsstøtte fra departementet. Denne støtten er svært viktig for å sikre det administrative fundamentet som er en forutsetning for all den andre aktiviteten vi klarer å gjennomføre i organisasjonen. 

Bli medlem