Hopp til hovedinnhold

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Uttalelse oversendt fylkestinget i Trøndelag


Distriktsårsmøtet vedtok en uttalelse som er oversendt fylkestinget i Trøndelag.

ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG 2022 

17.02.22

 

Til fylkestinget i Trøndelag

 

2022 er frivillighetens år.

For å oppfylle målsettingene i Trøndelagsplanen, folkehelseloven og bærekraftsmål 17 ber årsmøtet i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag fylkestinget i Trøndelag ta initiativ til et handlingsprogram for styrking av frivilligheten i Trøndelag

I Bygdekvinnelagets politiske plattform står det: «Frivilligheten er en bærebjelke i gode og trygge lokalsamfunn, og er viktig for opplæring om demokrati og rekruttering av kvinner til posisjoner i politikk, organisasjons- og næringsliv. Vi trenger gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for frivillig engasjement og gjør det enklere å drive frivillige organisasjoner».

Man må ta vare på frivilligheten i både hverdager og kriser. Koronapandemien har ført til mindre aktivitet og færre medlemmer. Det rammer ikke bare frivilligheten, men også aktivitetene og arbeidet frivilligheten bidrar med i samfunnet. Fremover vil vi trenge møteplassene og arenaene for sosial inkludering mer enn noensinne.

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag. Det betyr at frivillighetssektoren er aktiv og inkluderende (Trøndelagsplanen 2019 – 2030).

Folkehelseloven § 20 fastslår at fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Folkehelseloven § 4 fastslår at kommunene har et ansvar for folkehelsearbeid og at kommunen samarbeider med frivillig sektor. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor og utvikle en egen frivillighetspolitikk. 

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag minner fylkestinget om at et godt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet er sentralt for en god samfunnsutvikling. Bærekraftsmål 17 - samarbeid for å nå målene, må derfor utvikles gjennom et eget handlingsprogram for å styrke frivilligheten etter koronapandemien.