Foto: Hilde Kvivik Kavli.
Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad.
Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad.
Her er logoen til prosjektet kvinnerUT - der kvinner møtes. Foto: Marianne Vangsøy.

«KvinnerUT – der kvinner møtes» 2020

Norges Bygdekvinnelag gjennomførte inkluderingsprosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2019 med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 22 lokallag deltok i prosjektet og arrangerte aktiviteter med fokus på inkludering og involvering av kvinner med minoritetsbakgrunn bosatt i Bygde–Norge.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har innvilget Norges Bygdekvinnelag midler til å få enda flere lokallag i å delta i gjennomføringen av inkluderingsprosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2020.

Prosjektets hovedmål er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

«KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2020

Dette året er allerede sterkt preget av korona-viruset og pandemien som har rammet hele verden. Denne ekstra ordinære situasjonen som har oppstått i tilknytning til pandemien og bekjempelse av denne medfører et stort informasjonsbehov i hele samfunnet. Dette behovet dreier seg om å få informasjon om viktige nasjonale helsetiltak i tillegg til sosiale og økonomiske konsekvenser for den enkelte i denne perioden.

Myndighetens informasjon når dessverre ikke alle samfunnsgrupper like godt. Det viser seg at det er nødvendig med ekstra innsats for å få informasjonen formidlet til innvandrere.

Norges Bygdekvinnelag vil bidra med i den nasjonale dugnaden for bekjempelse av Covid-19 gjennom å tilrettelegge for formidling av korona-informasjon rettet mot minoritetskvinner bosatt i bygdene. Dette vil være en viktig del av vår inkluderingsinnsats gjennom prosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2020.

Hvem kan delta i prosjektet?

Alle lokallag oppfordres til å delta og benytte seg av muligheten til å gjennomføre prosjektet. Rammen for «KvinnerUT – der kvinner møtes 2020» er 10 deltagende lokallag.

Økonomisk støtte til aktiviteter

Lokallagene kan søke om økonomisk støtte på kr. 10.000, - til planlegging og gjennomføring av fire aktiviteter i 2020. Bidraget kan for eksempel brukes til å dekke utgifter til transport, foredragsholder eller råvarer som benyttes i forbindelse med aktivitetene.

Målet med aktivitetene er å skape samhold mellom kvinnene som bor i bygda. Lokallaget skaper en åpen og lett tilgjengelig møteplass for alle kvinner i bygda og tar også sikte på å legge til rette for å formidle gjeldende korona-informasjon til aktivitetsdeltagere. 

Søknadsskjema ligger vedlagt i bunnen av teksten og kan lastes ned herifra.

Aktiviteter

Pandemien har forårsaket en sterk begrensning av lokallagenes aktiviteter. Vi er i en situasjon hvor det er svært viktig å følge regler og anbefalinger fra myndighetene for å begrense spredning av Covid-19. Men det er mulig å samles i mindre grupper hvor det kan holdes et par meters avstand mellom deltagere i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Aktiviteter i friluft er dermed et godt alternativ.

Lokallaget velger selv hva slags aktiviteter som vil være mulig å gjennomføre med utgangspunkt i lokallagets egne ønsker, ressurser og interesse.

Eksempel på aktiviteter:

 • Ut i naturen med internasjonal piknikkurv
 • Fiskekurs sammen med jeger- og fiskerforbundet
 • Språkkafé på frivillighetssentralen
 • Tea Time rundt bålpannen
 • Hagetreff – kaffe og prat ute i hagen
 • Sanketur - på jakt etter naturens spiselige skatter
 • «Bygda vår» - Bli kjent med bygda og dens historie og tradisjon
 • «Walkietalkie» - Gå på tur og snakke norsk sammen  

Samarbeid

Man kan gjerne samarbeide med andre organisasjoner der det er fruktbart. Lokale friluftsorganisasjoner kan bli en viktig støttespiller og sikre god kompetanse på friluftsliv og felles aktiviteter ut i naturen.

Det er et sterkt engasjement blant frivillige organisasjoner og folk flest knyttet til den nasjonale dugnaden for å forebygge og begrense smitte av korona-viruset. Dette vil være et godt grunnlag for å inngå samarbeidsrelasjoner med andre lokale lag og foreninger for å styrke arbeidet til å komme i kontakt med målgruppen eller bidra med til planlegging og gjennomføring av felles aktiviteter.

Samarbeid med kommunen er i mange tilfeller svært gunstig. Det er vanligvis en bred kontakt mellom kommunen og dens innbyggere med minoritetsbakgrunn.  Ofte kjenner også kommunen ressurspersoner fra minoritetsgrupper som kan formidle informasjon om aktuelle aktiviteter og tilbud i bygda til sine egne miljøer.

I mange distrikter opplever man at flere av innvandrere bosetter seg sentralt i kommunen og færre finner bosted i bygdene.  I slike tilfeller vil det være aktuelt med samarbeid mellom flere lokallag for å arrangere aktiviteter og rekruttere minoritetskvinner som bor utenfor lagenes geografiske grenser.

Noen aktuelle samarbeidspartnere

 • Røde Kors
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Frivilligsentralen
 • Lokale friluftsorganisasjoner som Turistforeningen, lokallagene til Naturvernforbundet m.fl.
 • Norskopplæringen
 • Idrettslag
 • Kommunen
 • Asylmottak

Spør Sosan!

Jeg er prosjektleder for denne satsningen. Ta vennligst kontakt med meg dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektet. Ring meg på tlf. 901 41 091 eller send meg e-post til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no

Følg med på vår nettside Bygdekvinnelaget.no. Her kommer snart løpende informasjon om prosjektet.

Gleder meg til å høre fra dere!

  Sosan Asgari Mollestad

  Rådgiver
  Tlf.
  901 41 091
  sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no
  Mangfold og inkludering

  Astrid Seime

  Rådgiver
  Tlf.
  908 72 411
  astrid.seime@bygdekvinnelaget.no
  Spør Sosan!

  Jeg fortsetter som prosjektleder for denne satsningen. Ta vennligst kontakt med meg dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektet. Jeg kommer gjerne på besøk både til de lagene som har søkt om støtte til aktiviteter og de lagene som ikke har søkt.   Ring meg på tlf. 901 41 091 eller send meg e-post til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no Følg med på vår nettside Bygdekvinnelaget.no. Her kan du finne informasjon om prosjektet og vår videre satsing på inkludering av minoritetskvinner i Bygde – Norge. Gleder meg til å høre fra dere!

  Bli medlem