Foto: Hilde Kvivik Kavli.
Foto: Hilde Kvivik Kavli.
Prosjektleder Sosan Asghari Mollestad. Foto: Privat.
Prosjektleder Sosan Asghari Mollestad. Foto: Privat.

«KvinnerUT» - Mestring og Kompetanse

Med støtte fra Sparebankstiftelsen satser Norges Bygdekvinnelag på prosjektet «KvinnerUT- Mestring og kompetanse» i 2019. Dette prosjektet bygger videre på erfaringer og kompetanse fra organisasjonens arbeid med inkludering i 2017 – 2018, og fokuserer på å fremme og styrke minoritetskvinners kompetanse.

 

Mål for prosjektet

Bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.

Delmål:

 1. Bidra til at flere minoritetskvinner får bygge kompetanse og nettverk som styrker deres mulighet for sysselsetting.
 2. Styrke kapasiteten og samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommuner innenfor integreringsfeltet.
 3. Øke kompetansen blant egne medlemmer innenfor inkluderingsarbeid

 

Målgruppe

Målgruppen er minoritetskvinner med en annen kulturell bakgrunn enn norsk, som bor på bygda. Deres bakgrunn for å ha kommet til Norge kan være ulik, og de kan være for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere eller ha ankommet gjennom familiegjenforening. Målgruppen favner en bred gruppe av mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike utfordringer og ulik kjennskap til den norske kulturen.

Hvorfor er dette viktig i 2019?

Ifølge en rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er terskelen inn til arbeidslivet den viktigste hindringen for integrering av innvandrerkvinner. Kvinnene har mye lavere sysselsettingsgrad enn menn med tilsvarende utdanning og botid. Medbrakt kompetanse blant innvandrerkvinner er lite etterspurt. I tillegg mangler mange av innvandrerkvinner evne og erfaringer til å navigere og finne frem i det norske arbeidsmarkedet. Dårlige norsk-kunnskaper og manglende forståelse av norsk arbeidskultur svekker mulighetene til sysselsetting ytterligere.

Møteplasser og læringsarenaer er viktige både for å bygge kompetanse og for å danne nettverk, og kople innvandrere med det lokale og regionale arbeidsmarkedet.

For Norges Bygdekvinnelag er det viktig at alle, uavhengig av kjønn, opprinnelse og alder skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i det norske samfunnet, enten det er i lokalmiljøet eller i organisasjonslivet. Deltakelse er viktig både for at samfunnet skal kunne nyttiggjøre seg alle ressurser i befolkningen, og for at den enkelte skal kunne påvirke sin egen livssituasjon. Norges Bygdekvinnelag med sine mangfoldige lokallag har gode forutsetninger for å være med på den nasjonale dugnaden det er å styrke minoritetskvinner på deres vei til sysselsetting. Kompetansen og kunnskapen om norsk kulturarv som vår organisasjon og våre lokallag innehar, er en ressurs som vi ønsker at våre nye landskvinner skal få tilgang til.

 

Bygdekvinnelaget – en viktig læringsarena

Norges Bygdekvinnelag har et stort mulighetsrom ikke bare i å skape sosiale møteplasser, men også i å være en kompetansegivende organisasjon. Med dette nye prosjektet ønsker vi å ta inkluderingsarbeidet et steg videre og skape et skoleringssted for minoritetskvinner som trenger økt kompetanse for å krysse broen over i arbeidslivet. Å gi kvinner mulighet til å få utvikle seg og trene seg opp i nyttige evner som de ellers ikke ville fått erfaring med, vil kunne gjøre dem mer attraktive for potensielle arbeidsgivere. Våre lokallag kan gi tilbud om opplæring og skolering som resulterer i kompetanseheving. Dette kan dokumenteres gjennom kursbevis som igjen kan brukes i en jobbsøknadsprosess.

 

Samarbeid

Erfaringene våre gjennom «KvinnerUT – der kvinner møtes» i 2017 -2018 tilsier at mange bygder og kommuner mangler kompetanse innenfor inkluderingsarbeid, og kan oppleve det som utfordrende å ivareta tilflyttere på en god måte. Samtidig har vi sett at der hvor lokale bygdekvinnelag har bygget allianser med andre lokale frivillige organisasjoner og kommunale instanser, har dette bidratt til gode synergier som har skapt en merverdi og effektivisering av integreringsarbeidet i kommunen. Med bakgrunn i dette anbefales lokallagene å satse på å inngå dialog og samarbeid med kommunene og opplæringsinstansene som minoritetskvinner møter (for eksempel voksenopplæringen og NAV), og undersøke mulighetene for å bruke disse plattformene aktivt i prosjektet. Å skape robuste samarbeidsnettverk lokalt vil styrke inkluderingsarbeidet i bygda og skape sterkere samhold og fellesskap.

I dette prosjektet fokuseres også på å involvere fylkeslagene i prosjektarbeidet lokalt. En viktig del av fylkeslagenes ansvar vil være å motivere lokallagene til å delta i prosjektet, skape samordning og legge til rette for kommunikasjon og erfaringsutveksling på tvers av lokallag. Fylkeslagene vil her kunne benytte seg av eksisterende møteplasser for å spre prosjektet og skape forankring i lokallagene. Her kan man bruke arenaer som årsmøtene, fylkesvise organisasjonskurs, sonemøter eller lokallagstreff. Fylkeslagene kan også spille en viktig rolle i å ha kontakt med fylkeskommunene, koordinere felles innsats politisk eller i media, og jobbe med å søke ekstra midler lokalt til samlinger eller konkrete aktiviteter.

 

Vil ditt lokallag være med?

Alle lokallag oppfordres til å delta i prosjektet, men dette prosjektet er et prosjekt med relativ høy terskel for å delta, da det stiller høyere krav til våre lokallag enn for eksempel «KvinnerUT – der kvinner møtes 2017-2018» gjorde.

For å delta i prosjektet må hvert lag arrangere minst én kursrekke. Kursrekken må dreie seg rundt enten mat, organisasjon, søm eller håndverk. Kursrekken vil bestå av et opplegg med gradvis økende vanskelighetsgrad, hvor deltakerne får:

 1. innføring i stoffet / temaet
 2. opplæring
 3. «eksamen / oppgave» mot slutten av kursrekken for å vise det de har lært
 4. utarbeide en arbeidsmappe som beskriver og viser opplæringen de har gått gjennom eller prosessen for å ferdigstille et sluttprodukt.

 

I dette prosjektet vil også det å etablere kjøkkenhager i samarbeid med minoritetskvinner være et mulig alternativ for lokallagene, som et realkompetansekurs. Kjøkkenhagen må da driftes og følges opp gjennom en hel sesong, med alt det innebærer av planlegging og organisering. Dette har vi valgt som alternativ fordi svært mange minoritetskvinner er vant med kjøkkenhagehold fra sin egen kultur.

Mentor-ordning er også aktuell som en kompetansegivende aktivitet hvor kvinnene får støtte og veiledning av et erfarent styremedlem som blir deres mentor.  Gjennom denne ordningen vil minoritetskvinner få mulighet til aktiv deltakelse i frivillighet på styringsnivå og derigjennom bedre utrustet for arbeidslivet.

I tillegg til den uvurderlige styrearbeidskompetansen den enkelte opparbeider seg, tror vi at det å få minoritetskvinner inn i styrer vil kunne ha store ringvirkninger lokalt gjennom signaleffekten det gir, og rollemodellene de utgjør for andre minoritetskvinner.

 

Økonomisk støtte

Lokallagene kan søke om økonomisk støtte på kr.10.000,- for å delta i gjennomføringen av prosjektet med følgende kriterier:

 • Varighet av minst fire samlinger pr. kursrekke
 • Minst 5 deltagere med minoritetsbakgrunn pr. kursrekke
 • Varighet av inntil 6 måneder pr. aktivitet som etablering av kjøkkenhage/ parseller eller mentor-ordning
 • Avsluttende oppgave for deltagere som viser hva de har lært og hva slags utbytte de har hatt av opplæringen.
 • Kursbevis til deltagere som har gjennomført kursrekken/aktiviteten og har levert/løst avsluttende oppgave.

 

Lokallag som ønsker å delta i gjennomføringen av prosjektet skal sende elektronisk søknad til Norges Bygdekvinnelag ved prosjektleder. Skjemaet kan lastes ned her, fra Norges Bygdekvinnelag sin nettside.

 

Kursbevis

Det skal utstedes «kursbevis» når deltager har gjennomført kursrekken/aktivitet og bestått/ levert sin avsluttende oppgave.  

Det er utarbeidet en felles mal for kursbevis som lokallagene kan benytte seg av. Dette finnes på Norges Bygdekvinnelag sin nettside, og kan lastes ned herfra. 

NB! Hvert lokallag skal ha sin egen logo på kursbeviset i tillegg til «KvinnerUT»- logoen.

 

Spør Sosan!

Jeg er prosjektleder for denne nye satsningen. Ta vennligst kontakt med meg dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektet. Jeg kommer gjerne på besøk både til de lagene som har søkt om støtte til kurs og aktiviteter og de lagene som ikke har søkt.  

Ring meg på tlf. 901 41 091 eller send meg e-post til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no

Følg med på vår nettside Bygdekvinnelaget.no. Her kommer snart løpende informasjon om prosjektet.

Gleder meg til å høre fra dere!

Sosan Asgari Mollestad

Prosjektleder
Tlf.
901 41 091
sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no
Kvinner UT
Bli medlem