Hopp til hovedinnhold
Foto: Hilde Kvivik Kavli.

Foto: Hilde Kvivik Kavli.

Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad. Foto: Privat.

Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad. Foto: Privat.

«KvinnerUT» - Mestring og Kompetanse 2020-2021

Med støtte fra Sparebankstiftelsen fortsetter Norges Bygdekvinnelag sin inkluderingsinnsats i bygdene gjennom prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» i 2020-2021

 

Med prosjektet «KvinnerUT - Mestring og Kompetanse» skal Norges Bygdekvinnelag bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.

Målgruppen er kvinner med en annen kulturell bakgrunn enn norsk, som bor på bygda. Deres bakgrunn for å ha kommet til Norge kan være ulik, og de kan være for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere eller ha ankommet gjennom familiegjenforening.

Hvorfor er dette viktig?

 I de siste årene har mange innvandrere bosatt seg i Bygde-Norge, og en rekke norske småkommuner nå har snudd utviklingen fra befolkningsnedgang til vekst. Dette innebærer nye ressurser for bygdene, men det en en vei å gå før innvandrere blir del av lokalsamfunnet på lik linje med lokalbefolkningen.

Ifølge en rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er terskelen inn til arbeidslivet den viktigste hindringen for integrering av innvandrerkvinner. Kvinnene har mye lavere sysselsettingsgrad enn menn med tilsvarende utdanning og botid. Medbrakt kompetanse blant innvandrerkvinner er lite etterspurt. Dårlige norsk-kunnskaper, manglende forståelse av norsk arbeidskultur og begrenset sosialt nettverk svekker mulighetene til sysselsetting ytterligere.

Norges Bygdekvinnelag med sine mangfoldige lokallag har gode forutsetninger for å være med på arbeidet for å styrke minoritetskvinner på deres vei til sysselsetting.
 

KvinnerUT i 2020

Dette året er allerede sterkt preget av korona-viruset og pandemien som har rammet hele verden. Vi er i en situasjon der mange lokallag ikke får gjennomført sine planlagte aktiviteter og arrangementer.

Dagens koronasituasjon krever at vi som frivillige skal være løsningsorientert, kreative og tenke nytt om måter å gjennomføre våre aktiviteter og prosjekter på.

Med bakgrunn i dette vil prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» være åpent for lokale tilpasninger når det gjelder kurstema, organisering og valg av aktiviteter.  

Kursvirksomheten i prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» kan godt gjennomføres så lenge man forholder seg til retningslinjene for smittevern og forebyggende Corona-tiltak. Aktivitetene bør legges utendørs der det er mulig, eller gruppen kan deles i mindre enheter (færre personer) når det er innendørs. Da bør samlingene holdes i lokaler som størrelsesmessig gir mulighet for å holde avstand på to meter mellom deltager.

For eksempel søm-kurset kan dreie seg om å sy munnbind eller smittevernfrakker. Matkurs kan gjennomføres utendørs med hjelp av stormkjøkken, bålpanne eller kombinere tur og mat.

Det vil være hensiktsmessig å velge aktuelle temaer for kursrekken som formidling av myndighetenes informasjon om Corona-viruset, om situasjonens helsemessige og sosiale konsekvenser, helseforebyggende tiltak for familier osv.

Bruk av digitale løsninger er også en fin måte å gjennomføre kurs/opplæring på der det er mulighet til det.

Tips til gjennomføring av nettkurs kan du finne på nettsiden til Studieforbundet kultur og tradisjon: https://www.kulturogtradisjon.no/nyheter/179-tips-til-korleis-halde-kurs-pa-nett

Det viktigste er å komme i kontakt med minoritetskvinnene og bruke muligheten til å arbeide med inkludering og kompetanseheving i en krevende tid.

Vil ditt lokallag være med?

Alle lokallag oppfordres til å delta i prosjektet. For å delta i prosjektet må hvert lag arrangere minst én kursrekke. Kursrekken kan dreie seg rundt temaer som mat, organisasjon, søm eller håndverk. Kursrekken vil bestå av et opplegg hvor deltakerne får:

  1. innføring i stoffet / temaet
  2. opplæring
  3. «prøve / oppgave» mot slutten av kursrekken for å vise det de har lært
  4. utarbeide en arbeidsmappe som beskriver og viser opplæringen de har gått gjennom eller prosessen for å ferdigstille et sluttprodukt.

I dette prosjektet vil også det å etablere kjøkkenhager i samarbeid med minoritetskvinner være et mulig alternativ for lokallagene, som et realkompetansekurs. Kjøkkenhagen må da driftes og følges opp gjennom en hel sesong, med alt det innebærer av planlegging og organisering. Dette har vi valgt som alternativ fordi svært mange minoritetskvinner er vant med kjøkkenhagehold fra sin egen kultur.

Økonomisk støtte

Lokallagene kan søke om økonomisk støtte på kr.20.000,- for å delta i gjennomføringen av prosjektet med følgende kriterier:

  • Varighet av minst fire samlinger pr. kursrekke
  • Minst 5 deltagere med minoritetsbakgrunn pr. kursrekke
  • Varighet av inntil 6 måneder pr. aktivitet som etablering av kjøkkenhage/ parseller eller mentor-ordning
  • Avsluttende oppgave for deltagere som viser hva de har lært og hva slags utbytte de har hatt av opplæringen.
  • Kursbevis til deltagere som har gjennomført kursrekken/aktiviteten og har levert/løst avsluttende oppgave.

Lokallag som ønsker å delta i gjennomføringen av prosjektet skal sende elektronisk søknad til Norges Bygdekvinnelag ved prosjektleder. Skjemaet kan lastes ned her, fra Norges Bygdekvinnelag sin nettside.

Vi oppfordrer alle lokallag som er med i KvinnerUT - Mestring og kompetanse til å søke om kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon. I tillegg bør man sjekke om behovet for å søke om ekstra tilretteleggingstilskudd for kurs der deltakerne er innvandrere eller flyktninger. Det kan for eksempel være for å dekke utgifter til en ekstra lærer eller utgifter til å kjøre deltekere til og fra kursstedet. Les mer om støtte til inkluderingskurs fra Studieforbundet kultur og tradisjon i lenken nederst på siden!

Kursbevis

Det skal utstedes «kursbevis» når deltager har gjennomført kursrekken/aktivitet og bestått/ levert sin avsluttende oppgave.  

Det er utarbeidet en felles mal for kursbevis som lokallagene kan benytte seg av. Dette finnes på Norges Bygdekvinnelag sin nettside, og kan lastes ned herfra. 

NB! Hvert lokallag skal ha sin egen logo på kursbeviset i tillegg til «KvinnerUT»- logoen.

Samarbeid

Erfaringene våre gjennom prosjektet «KvinnerUT» siden 2017 tilsier at mange bygder og kommuner mangler kompetanse innenfor inkluderingsarbeid, og kan oppleve det som utfordrende å ivareta tilflyttere på en god måte. Samtidig har vi sett at der hvor lokale bygdekvinnelag har bygget allianser med andre lokale frivillige organisasjoner og kommunale instanser, har dette bidratt til å styrke integreringsarbeidet i kommunen. Med bakgrunn i dette anbefales lokallagene å satse på å inngå dialog og samarbeid med kommunene og opplæringsinstansene som minoritetskvinner møter for eksempel Voksenopplæringen og Frivilligsentralen.

Studieforbundet kultur og tradisjon

Norges Bygdekvinnelag er tilknyttet Studieforbundet kultur og tradisjon, et studieforbund for frivillige organisasjoner som blant annet driver opplæring i folkelig kultur som husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie og mye mer. 

Alle lokallag som vil delta i prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» oppfordres til å ta kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon og melde inn sine kurs. Lokallaget kan søke via en åpen nettsøknad som finnes på nettsiden til studieforbundet: www.kulturogtradisjon.no

Ta gjerne kontakt med studieforbundet kultur og tradisjon på post@kulturogtradisjon.no eller på telefon 61217759 for å få hjelp og veiledning til å melde inn kurs. 

Spør Sosan!

Jeg er prosjektleder for denne satsningen. Ta vennligst kontakt med meg dersom det er noe dere lurer på, har lyst til å drøfte, forklare og avklare om prosjektet. Ring meg på tlf. 901 41 091 eller send meg e-post til sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no

Følg med på vår nettside Bygdekvinnelaget.no. Her kommer snart løpende informasjon om prosjektet.

Gleder meg til å høre fra dere!

 

mal_-_kursbevis.pptx soknadsskjema_kvinnerut_-_mestring_og_kompetanse_2020.docx studieforbundet_kultur_og_tradisjon_-_info_om_inkluderingskurs.docx