Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Referat fra årsmøte 2023

Referat fra årsmøte i Nordre Land Bygdekvinnelag

Torsdag 26.10.2023 Til stede på årsmøtet: Kirsti Thomlevold, Hild Volden, Inger Marie Engedalen, Kari Rognerud, Ragnhild Haraldsen Lien, Åse Gjefle, Anne Skiaker Haug, Målfrid Anita Rønningen, Kirsti Juve, Evelyn Sagvold, Laila Merkesdal, Ingrid Sandberg, Marianne Komperud Fjellheim, Marit Skiaker Lykseth og Anne Ingeborg Terningen. Medlem i valgkomiteen: Miriam C.Kiel meldt avbud ut fra sykdom.

1.Åpning. Leder ønsker velkommen. Leder ønsket velkommen med noen ord om godt frammøte og trivelig så mange kom. Ut fra ønske fra Nebiat på MAKS-kafe ble det endringer i årsmøtesakene, så informasjon fra MAKS ble neste punkt. 9.Informasjon ved MAKS-kafe’ der vi blir kjent med opplegg for driften i Foreningen MAKS. Nebiat Tesfagabir takket for vårt årsmøte på kafeen, ønsket velkommen, glad for å kunne ta orienteringen først da formen ikke var på topp. Hun fortalte om hvordan god integrering var, med samarbeid, samhold og deltakelse i samfunnet var viktig. Hun takket for alt Bygdekvinnelagene hadde gjort på/for MAKS, invitasjoner, nominasjoner og samarbeid som Matsmak. Hun ønsket mer besøk på Kvinnegruppene torsdager, og gledet seg til Juletradisjonsmøtet vårt i år. I tillegg Internasjonal Juletrefest som var vellykket. Kveldens kvinnegruppe var utsatt, men god mat ordnet og Wesal kveldens vertinne videre. Leder takket for orienteringen, og Nebiat fikk en Norgesglasskrukke med lokk med grønn avlegger i.

2 Medlemmer tok i etterkant kontakt og avtale om deltakelse på Kvinnegruppe/ gå på kafeen, ble avtalt 2.Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandlet på årsmøtet: Innkalling og saksliste godkjent. Årsmøtet var varslet med epost/ medlemsinformasjon tidligere i høst, og papirer til møtet.

3.Valg av møteleder /sekretær. • Valg av møteleder: Valgt leder i laget. Enstemmig vedtatt. • Valg av sekretær: Valgt nestleder. Enstemmig vedtatt.

4.Underskrift møteprotokoll. Forslag:Alle underskriver protokollen, jfr tidligere vedtak om underskrift av årsmøteprotokollen. Enstemmig vedtatt.

5. Godkjenning av årsmelding. Viser til kort årsberetning, med vedlegg, vår årsplan som viser alle aktiviteter. Denne ble ettersendt sammen med regnskapstall til årsmøtet og vedlegg regnskap godkjent av revisor. Behandlet på årsmøtet: Leder leste årsmeldingens første del med sammenfatning av aktiviteter/styret og med vedlegg av hele året i detaljer. Årsmeldingen viser mange aktiviteter og samarbeid i eget lag, men også med Torpa Bygdekvinnelag som gjør variert lagsarbeid mulig. Søknader om og støtte fra prosjektene fra Sparebank- og Gjensidigestiftelsen gir god økonomi og aktiviteter mulig. Tilbakemeldinger om fyldig og god årsmelding i et aktivt år. Forslag;Årsmeldingen godkjennes. Enstemmig vedtatt. 3 Rettelse i årsmeldingen i etterkant i vedlegget:SMIL-møte 30.03.23 ,ingen kunne møte og tirsdag 7.11.23 for styremøte hos Åse Gjefle.Dette er ordnet i årsmeldingen. Forslag til årsplan for 2023 – 2024. Framlagt planer jfr NBKs strategi for oppgaver og tema sentralt, og samtale om saker laget skal prioritere i tillegg til lokale aktiviteter og svar på søknad fra Gjensidigestiftelsen sammen med Torpa BK om opplegg med Parken Ungdomsklubb på Dokka, der vi har fått midler. I 2024 er det også Bygdedager på Dokka, laget sentralt sammen med Torpa Bygdekvinnelag.Viktig å fortsette samarbeidet i Nordre Land Landbruksforum, og ellers med andre samarbeidspartnere som N. Land kommune, Frivillighetssentralen og Mental Helse. Utkast lages på årsmøtet, og deretter på styremøte i november. Behandlet på årsmøtet: Leder omtalte videre samarbeid og viste til Innkomne saker fra NBK i høstsending. Ellers om Bygdeløftet og alle aktivitetene der ut fra utsendt oversikt, Juletradisjonsmøtet kanskje hos Ragnhild H. Lien da dekoratør spurt ikke kan. Julemarked sees an, og Hyggetreffet på Landmo. Innspill kan gis fra medlemmene til aktiviteter og opplegge som ønskes. Forslag:Styret utarbeider årsplan som sendes medlemmene etter styremøtet 7.11.23.Se ellers omtale under Innkomne saker . Enstemmig vedtatt.

6.Regnskap. Gjennomgås av kasserer på møtet. Det ettersendes oppsett av regnskapet. Konto i Etnedal Sparebank er "Sparekonto- næring " og "Lag og forening", brukskonto. Inntekter fra kulturmidler NLK, prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen, Matsmak fra Nordre Land - vår dag, mva.-refusjon NBK , og innbetaling årsmøte /basar. Utgifter til eget årsmøte, deltakelse på årsmøte i OBK og ulike aktiviteter/ turer ut fra prosjektstøtte/Matsmak fra N. Land , NBKs Hjelpefond og hjemmeside, gavehilsen til medlemmer mv, og kontingent æresmedlem. Gebyr trekkes nå i banken. Det utøves stor grad av dugnadsinnsats fra medlemmer og styret. 4 Regnskapet revideres av revisor. Behandlet på årsmøtet: Viser til vedlagt og tilsendt regnskapsoversikt revidert og godkjent av revisor. Leder leste oversikt regnskap og omtalte de ulike punkt, som er preget av mange bilag ut fra stor prosjektaktivitet. Gode tall for året, der ledere i Torpa og vårt lag ser på fordeling av noe overskudd for prosjektmidler ut fra dugnadsarbeid, så Torpa BK får noe utbetalt til laget. Dette sees på etter Bygdeløftet og Matdager/Matgave i det. Regnskapet er i perm, men regnskapsbok ikke ført. Forslag: Regnskapet for 2022/ 2023 godkjennes. Regnskapsboka føres i etterkant og samarbeid mellom lagene om prosjektmidler ordnes. Enstemmig vedtatt:

7.Innkomne saker. Fra eget styre: 1: Innkommen post fra NBK :Lokallagsutsending fra høst 2023: *Hilsen fra leder *Kurs i organisasjonsarbeid? *Bygdeløftet-hva er det? *Bli synlige med egen nettside og tips til gull *Penger til inkludering og mangfold *Bli med på tur til Guatemala? *Behov for noen å snakke med? *Oppslagstavla med datoer for rapportering, verving, merkedager, kurs mv . Lokallagssending er også sendt alle medlemmer som vedlegg til epost, men gjennomgås noe av leder på årsmøtet for innspill til vår årsplan. Behandlet på årsmøtet: Leder gjennomgikk raskt Høstsendingen. Styret tar saker videre, og medlemmer kan komme med innspill for lagets aktiviteter. Enstemmig vedtatt. 2.NBKs organisasjonshøring: Vi tar opp det NBK har sendt om høring på organisasjonen, som videresendes medlemmene på epost. Behandlet på møtet: 5 Leder omtalte kort organisasjonshøringen, der bl.a forslag er om region /fylkesleddet skal utgå. Styret vil gjennomgå høringen og ta stilling til de ulike forslag på styremøtet. Diskusjon på årsmøtet hvor mange mente region/ fylkesleddet bør beholdes for å føle nærhet og lokal tilhørighet til organisasjonen. Forslag:Styret gjennomgår organisasjonshøringen på styremøtet 07.11.23.Lokal tilhørighet viktig og det ønskes region/fylkesledd videre. Enstemmig vedtatt. *Innkomne forslag fra medlemmer meldes innen 24.10.23: Sakene tas da på årsmøtet. Behandlet på møtet: Ingen saker meldt til årsmøtet fra medlemmene. Lagring av dokument for utsendelse:Innspill gitt i møte om ved utsendelse av vedlegg på epost. Heller lagre i PDF enn bruk av Word, så dokumenter ikke kan redigeres av andre av sikkerhetshensyn. Omtalt videre om innspillet, kanskje ingen stor skade vil skje for våre dokumenter, og ingen andre har gitt merknad på dette. Noen har vansker med å få opp PDF og andre Word. Innspillet tas videre. Æremedlemskap: Spørsmål om kriterier for æresmedlemutvelgelse, da en deltaker syntes Marit hadde vært med så lenge og fortjent et æresmedlemskap. Drøftet litt om dette, omtalt Ellen Gjefles store arbeid for laget, og om noen som slutter i styret/laget når æresmedlemmer. Styret ser på kriterier og medlemsskap/arbeid for laget videre.

8.Valg. Styret for 2022/2023:

Leder: Anne I. Terningen Nestleder: Hild Volden Sekretær: Anne I.Terningen Kasserer: Åse Gjefle Styremedlem: Laila Merkesdal Styremedlem: Marianne Komperud Styremedlem: Marit Skiaker Lykseth Varamedlem: Anne Skiaker Haug Grendekvinne Nordsinni: Laila Merkesdal Grendekvinne Østsinni: Åse Gjefle 6 It-ansvarlig Hjemmeside: Kirsti Thomlevold Revisor: Ragnhild H. Lien Årsmøteutsendinger Oppland Bygdekvinnelag, Hafjell,Øyer: Mette Gulbrandsen og Ragnhild H.Lien Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget Anne I.Terningen Verv i OBK: Valgkomite: Hild Volden, vara, Anne I. Terningen (medlem) OPPSETT OVERSIKT TIL VALG PÅ ÅRSMØTET 26.10.2023 sendt medlemmer og valgkomiteen: *

STYRET FOR 2022/2023: Leder: Anne I. Terningen (på valg, gjenvalgt for 1 år i 2022) Nestleder: Hild Volden (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 ) Sekretær: Anne I. Terningen (ikke på valg, på valg i 2023) Kasserer: Åse Gjefle (valgt i 2022, for to år) Ringt til i møtet Styremedlem: Laila Merkesdal (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 ) Styremedlem: Marianne Komperud Fjellheim (ikke på valg i 2022,på valg i 2023 ) Styremedlem: Marit Skiaker Lykseth (valgt i 2022, for to år) Ringt til i møtet Varamedlem: Anne Skiaker Haug (valgt i 2022 for to år) Valgkomite’: Kari Løken Rognerud og Miriam C. Kiel (valgt i 2022 for to år) Neste årsmøtet kan forlenge den enes valgte tid, så det rulleres i valgkomiteen. Grendekvinner: Nordsinni: Laila Merkesdal (valgt 2022, for to år) Østsinni : Åse Gjefle (ikke på valg 2022,på valg i 2023) It-ansvarlig/hjemmeside: Kirsti Thomlevold (valgt i 2022, for to år) Revisor: Ragnhild H. Lien (ikke på valg i 2022, på valg i 2023) *Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget (fortsetter fra 2022). *VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER jfr NBKs årsmøtesak 2023: 2 stk, leder/nestleder foreslås. Kopi av årsmøtereferatet fra 20.10.2022, utgangspunkt for valgkomiteens arbeid. Samarbeidsmøte holdes i uke 40. Thomlebygda 27.09.2023 Anne I. Terningen (Leder/sekretær )

7 VALGKOMITEENS FORSLAG ETTER MØTE på MAKS 05.10.23,

TELEFONER OG SMS: *STYRET FOR 2023/2024: Leder: Anne I. Terningen ( gjenvalg for 1 år i 2023) Nestleder: Hild Volden (gjenvalg for 2 år, på valg i 2025 ) Sekretær: Anne I. Terningen (gjenvalg for to år, på valg i 2025) Kasserer: Åse Gjefle (på valg i 2024) Styremedlem: Laila Merkesdal (gjenvalg for to år, på valg i 2025 ) Styremedlem: Evelyn Sagvold (nyvalgt for to år, på valg i 2025) Styremedlem: Marit Skiaker Lykseth (på valg i 2024) Varamedlem: Anne Skiaker Haug (på valg i 2024) Valgkomite’: Kari Løken Rognerud (på valg i 2024) Miriam C. Kiel (på valg i 2024,forlenges til 2025,så valgkomiteen også rullerer) . Grendekvinner: Nordsinni: Laila Merkesdal ( på valg i 2024) Østsinni : Marianne Komperud Fjellheim (nyvalgt for to år, på valg i 2025) It-ansvarlig/hjemmeside: Kirsti Thomlevold (på valg i 2024) Revisor: Ragnhild H. Lien (gjenvalg for to år, på valg i 2025) *Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget (gjenvalg for 2023/ 24).

*VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER ut fra NBKs årsmøtesak 2023: 2 stk, leder/nestleder foreslås. Om de ikke kan reise, spør styret medlemmer om deltakelse. Thomlebygda 14.10.23 Anne I.Terningen (Leder/sekretær) 8 Behandlet på årsmøtet: Kari Løken Rognerud ledet valget, og alle ble valgt som foreslått fra valgkomiteen med god applaus. Enstemmig vedtatt:

*STYRET FOR 2023/2024: Leder: Anne I. Terningen ( gjenvalg for 1 år i 2023) Nestleder: Hild Volden (gjenvalg for 2 år, på valg i 2025 ) Sekretær: Anne I. Terningen (gjenvalg for to år, på valg i 2025) Kasserer: Åse Gjefle (på valg i 2024) Styremedlem: Laila Merkesdal (gjenvalg for to år, på valg i 2025 ) Styremedlem: Evelyn Sagvold (nyvalgt for to år, på valg i 2025) Styremedlem: Marit Skiaker Lykseth (på valg i 2024) Varamedlem: Anne Skiaker Haug (på valg i 2024) Valgkomite’: Kari Løken Rognerud (på valg i 2024) Miriam C. Kiel (på valg i 2024,forlenges til 2025,så valgkomiteen også rullerer) . Grendekvinner: Nordsinni: Laila Merkesdal ( på valg i 2024) Østsinni : Marianne Komperud Fjellheim (nyvalgt for to år, på valg i 2025) It-ansvarlig/hjemmeside: Kirsti Thomlevold (på valg i 2024) Revisor: Ragnhild H. Lien (gjenvalg for to år, på valg i 2025) *Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget (gjenvalg for 2023/ 24).

*VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER ut fra NBKs årsmøtesak 2023: 2 stk, leder/nestleder foreslås. Om de ikke kan reise, spør styret medlemmer om deltakelse.

9.Informasjon ved MAKS-kafe’ der vi blir kjent med opplegg for driften i Foreningen MAKS. Viser til åpningen av møtet ved Nebiat. Wesal hadde ordnet nydelig mat fra flere land, som smakte årsmøtet, spesielt kyllingsuppen med sitt krydder som varmet godt. Kaffe og kaker smakte etter maten. Wesal hadde flere slag med spennende smake, Hild og Marit hadde også med kaker, til en rikholdig servering 9

10.Loddsalg og trekning, der årsmøtet fastsetter beløp til NBK s arbeid i Guatemala: Gevinst tas med til årsmøtet. På årsmøtet: Under måltidet ble det også sunget NBK- sangen som Torpa BK hadde på sitt jubileum. Fint å synge sammen, så det kan vi kanskje gjøre mer? Midt i kaffe og kaker ble det også delt ut diplom til noen av lagets medlemmer som deltok på Kvinner sammen -prosjektet avsluttet i 2022,men ikke fått delt ut de siste før nå. Deretter enkelt loddsalg der alle ga det de ønsket og trekning med navnelapper. Laget ga MAKS-gave på kr.150 som gevinst, som Hild vant, ellers mange gevinster som tilsammen ga kr.1560,74 inn til laget. Vipps trekker litt, derfor ukvant beløp. Vedtak på årsmøtet: Laget gir kr.1000,00 til NBKs Hjelpefond og kr.1000,00 til bistandsarbeid Guatemala. Enstemmig vedtatt.

11.Vel hjem til alle: Noen ord før vi avslutter. En årsmøtedeltaker måtte hjem før avslutningen av møtet. Leder takket for tilliten videre, etter valget og ved avslutningen av årsmøtet-! Marianne Komperud Fjellheim takkes for deltakelse i styret med kakeboks og potetflak etter valget. Wesal ble også takket for nydelig mat og trivelig kveld. Østsinni ble takket for kaker til kaffen, og alle for fremmøte: Viktig å kunne være sammen, trekke fram gode saker og samarbeid, der vi alle ønsker det beste for medlemmene og laget! Slik vil vi kunne stå på videre!

Takk for godt årsmøte! Styret i N. Land Bygdekvinnelag v/leder og sekretær Anne I. Terningen