Referat fra Årsmøtet

Referat fra årsmøte i Nordre Land Bygdekvinnelag          

Torsdag  28.10.2021

Kl.19.00

Ankaltrud Søndre hos Ragnhild Haraldsen Lien 

Ansvar: Østsinni

 Frammøtte: May L.Østeng, Marit S.Lykseth, Stine Hofseth, Hild Volden,Inger M.Engedalen, Marianne Fjellheim, Anne S.Haug, Åse Gjefle, Laila Merkesdal,Ragnhild H.Lien, Målfrid A.Rønningen og Anne I.Terningen.

1.Åpning. Leder ønsker velkommen: Dette ble gjort med noen ord om godt frammøte og fint å kunne komme til Ankaltrud på møte,som i fjor.

2.Godkjenning av innkalling og saksliste: Vedtak:Godkjent.

3.Valg av møteleder /sekretær.

Valg av møteleder. : Vedtak: Leder Anne I. Terningen.

Valg av sekretær.  : Vedtak: Marit S. Lykseth.

4.Underskrift møteprotokoll

Forslag :Alle underskriver protokollen, jfr tidligere vedtak om underskrift av årsmøteprotokollen:

Vedtak: Forslaget vedtatt.

5. Godkjenning av årsmelding.  Viser til kort årsberetning, med vedlegg,vår årsplan som viser alle aktiviteter.

Her ble det sagt fra om ombytte på  siste styremedlem  og varamedlem, der rett oppsett er Kirsti Juve (styremedlem) og vara Inger L. Østdahl.

Det var tatt opp om rett skrivemåte på Ankaltrud, der rett er uten e.

Styremedlem Marianne har skiftet etternavn til Fjellheim.

Ved leder skal det også stå sekretær ut  fra arbeidsdeling i styret.

Dette rettes opp i årsmeldingen, og oppsettet for årsmøte referat.

Forslag til årsplan for 2021 – 2022.  Det framlegges planer jfr NBKs strategi for oppgaver og tema sentralt, og samtale om hvilke saker laget skal prioritere i tillegg til lokale aktiviteter. Utkast lages på årsmøtet, og tas videre på  styremøte i november .

Her ble det omtalt fra NBKs høst utsending til lokallagene, samt informasjon ny logo.Det som ble tatt opp, sees under sak 7:Innkomne saker. 

Vedtak:Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med de endringer som er omtalt over, og punktene i sak 7.Innkomne saker.

6.Regnskap. Gjennomgås av kasserer.

Konto i Etnedal Sparebank:

Beholdning 01.10.21 på "Sparekonto- næring " er kr. 51823,01 .

Konto "Lag og forening" ,brukskonto, har saldo pr.01.10.21  med kr.5451,40.

Inntekter fra kulturmidler NLK, gave til NBKs Hjelpefond, prosjektmidler Tradisjonsmat kr.12 000  og KvinnerUt kr.20000,00, mva.-refusjon , og innbetaling temamøte fra ulike møter/tur.  

Utgifter til årsmøte og ulike aktiviteter/turer, NBKs Hjelpefond og hjemmeside, gave til Dokka Musikkorps, hilsen til medlemmer mv, og kontingent æresmedlem. Gebyr trekkes nå i banken.

Det utøves stor grad av dugnadsinnsats fra medlemmer og styret.  

 Regnskapet revideres av revisor.

 Vedtak: Regnskapet er revidert og godkjent av revisor.Åsrmøtet godkjenner regnskapet etter god gjennomgang fra kasserer.

7.Innkomne saker.

Fra eget styre:

1:Etterspørre sak med "Kontingentsatser i Norge Bygdekvinnelag:

Fra forrige årsmøte: «Vi har nå mistet medlemmer pga "mye" å ut med jfr eldre medlemmer, og det samme sier andre personer vi har snakket med om kontingenten. Nye medlemmer under 30 år, betaler kr.340,00, og det er mulighet for å få støttemedlemmer jfr høstsendingen fra NBK i 2019. Styret har spurtNBK/OBK  om ulike satser jfr eldre medlemmer, og for nye medlemmer som flyktninger en periode. Tilsvar er det medlemmet  "får" igjen eller "kun"  kr.56,66  pr.mnd. Styret mener det er bedre å ha en lavere sats for å få med flere medlemmer enn høy sats som gir færre medlemmer, og meldte saken til OBKs årsmøte.»

Saken ble behandlet på OBSs årsmøte (telefonmøte ) der vi hadde meldt inn på nytt. Årsmøtet i OBK var enige i saken, som ble sendt til NBK sentralt. Det er ikke kommet noe svar på NBKs behandling der, derfor etterspør årsmøtet i N.L BK dette!

Vedtak: Årsmøtet ber styret etterspørre  kontingentsaken i NBK.  

*Innkommen post fra NBK’s med hovedfokus i arbeidsplanen – strategi for 2021-2022: Lokallagsutsending fra  høst 2021.

*KvinnerUT-Mestring og Kompetanse.

*Tradisjonsmatskolen med fokus på barnehage/skole.

*Guatemala  NBKs prosjektland.

*Verving -plan og ulik info om det.

*Oppsalgstavla med nytt medlemsregister, landsmøte og høring om ny strategi 2020-2026, medlemsfordeler inkl. Nytt Agricard og ulike innspill fra NBK.

Omtalt på møtet:

1.KvinnerUt -Mestring og kompetanse prosjektet:Fortsetter, se an opplegg for baking/matlaging. Samarbeid med MAKS ut fra opplegg videre med bakedag 14.11.21.og videre samarbeid, som bør foregå på MAKS-kafeen. Ellers inviteres medlemmene på MAKS på våre arrangement.

2.Ønske om lefse/lompekurs. Når laget holder kurs, has det på f.eks skole-kjøkkene på DBUS eller på Dokka Videregående for god plass og utstyr på plass. Kurs ønsket i januar/februar.

3.Omtalt medlemsfordeler i NBK:Se i medlemsbladet eller på hjemmesiden om fordeler på Agricard. Det er ulike rabatter knyttet til medlemsskapet.Det var ønske om å få egen medlemsinformasjon om dette fra NBK, noe styret etterspør.

4.Uønskede plantearter: Her ble det omtalt sak fra Thomlevoldmøtet om uønskede plantearter i Norge, og hva vi som lag og enkeltmedlemmer kan gjøre for å forhindre spredning. Viste til epost om bekjempelse sendt fra leder til medlemmene etter oppsett fra N. Land kommune ved H.Askvig. Det ble omtalt Dokkadeltaet, igjengroing og ivareta mangfoldet.

Her ønsket årsmøtet en vårtur til Våtmarkssenteret,Odnes med informasjon om opplegg rundt «uønskede arter», skjøtsel av Dokkadeltaet og andre steder med truede plantearter,nevnt her også funn av «stavklokke».

Leder sender ut på nytt informasjon om registrering av uønskede arter, og tar det igjen opp med N. Land kommune.

 5.Sommertur 2022:Her var det ønske om en tur til Bygdebørsen i Etnedal,se gamle Lundebrua og Bustenskjoldfigurene og få med Allic. L. Nermoen  som guide.

6.Matpakkedag:24.02.2022 ,samme opplegg som før. God økonomi til servering og opplegg der N.Land Bondelag dekker utgifter og 6.klasse besøkes.

7.Henvendelse fra Landmo om julekalender som i 2020: Omtalt opplegg og vi støtter med pakker til en avdeling, men ingen heklede stjerner i år. Styret ordner og pakkehjelp kan fås fra medlemmer.

8.Vippsordning til N. Land Bygdekvinnelag: Tatt opp at laget burde hatt vipps, ikke minst ved Bygdedager.Opplegget rundt Bygdedager, evaluering og betalingsordning tar leder opp med komitearbeid i januar 2022.Det sjekkes tidlig ut om avholdelse av Bygdedagene for god planlegging, men styret kan ordne Vipps uavhengig av dette.

9.Juletradisjonsmøte Torsdag 25.11.2021 kl. 18.00 hos Åse Gjefle,  Østsinni.

Hekling stjerner og hjerter der det tas med utstyr fra styret. Ellers kan medlemmene selv ta med småjuleaktiviteter som passer til kvelden, tid og sted. Servering kjøttkaker/elgkarbonader, lompe m tilbehør, kaffe/te og pepperkaker.MAKS inviteres.Egen innkalling kommer.

10.Voksenopplæringsprisen:Leder refererte epost fra OBK om «Voksenopplæringsprisen», der Torpa BK ønsker nominere MAKSkafeen, opplegg og drift.Det støtter årsmøtet i N.L BK,og leder kontakter Torpa BK for nominering ut fra statuttene for prisen. Eposten videresendes medlemmene for info.

11.Valgsaker fra NBK: Fra NBK dagens epost om «Bygdekvinnene får gjennomslag» og verving i tillegg: Informasjon om valgopplegget der NBK hadde fire kjernesaker, som  den nye regjeringen har satt opp positive punkter om for samarbeid videre i regjering og på Stortinget.

Eposten videresendes medlemmene. Avisinnlegg sendes inn felles fra OBK som i valgkampen for å nå fram i lokalavisene. Leder kontakter OBK.

12.Frivilligdag i Frivilligåret 2022: Frivilligåret 2022 koordineres ved Frivillig Norge, og leder har tatt kontakt der om mulig søknad og samarbeid. Lag under NBK kan søke om midler til en dag nært dag for NBK sentralt som er 16.10.2022 Verdens Matvaredag. Vårt lag søker og samarbeider med MAKS og Torpa NB.Ut fra skissert samarbeid med disse og faglag jordbruk/N.Land Sau og Geit er det sterke føringer på at vi får kr.25 000, 99 til et felles åpent arrangement.

Vedtak: Styret arbeider videre med sakene, får de inn i årsplanen og informerer medlemmene om vedtak og opplegg.

Innkomne forslag fra medlemmer meldes innen 24.10.2021. Sakene tas da på årsmøtet.

Ingen innkomne saker meldt.

8.Valg. 

Ut fra forslag vedtatt på årsmøte i 2019, er styret valgkomite':

Styret har fordelt oppgaver over året, og tilpasser aktiviteten/deltakelse. Styret videreføre organisering med leder/sekretær i ett, tre styremedlemmer og en varamedlem i kombinasjon med grendekvinne. Dette kan gjerne gå på omgang hos grendekvinnene med Nordsinni først for 1 år i 19/20.

Ellers foreslås det kun en revisor, se sak 7.1., ut fra antall medlemmer og aktivitet.

Styret for 2020/2021: 

Leder/sekretær: Anne I.Terningen        

Nestleder:        Hild Volden               

Kasserer:          Marit Skiaker Lykseth  

Styremedlem:     Laila Merkesdal          

Styremedlem:     Marianne Fjellheim      

Styremedlem:     Kisrti Juve      

Varamedlem:      Inger Lise Østdahl                

Grendekvinne Nordsinni:   Kirsti Juve          

Grendekvinne Østsinni  :  Åse Gjefle

It-ansvarlig Hjemmeside: Kirsti Thomlevold

Revisor:                     Ragnhild H.Lien  

Årsmøteutsendinger Oppland Bygdekvinnelag/telefonmøte:

                               Marianne Fjellheim og Anne I.Terningen 

Medlem i Bygdedagerkomiteen:Leder i laget.

Verv i OBK:Valgkomite: Hild Volden, medlem, Anne I.Terningen(vara)

*FORSLAG FRA STYRET:ORGANISERING AV STYRET FOR 2021/2022:

Leder/sekretær:  Anne I.Terningen       (på valg, gjenvalgt for 1 år i 2021)

Nestleder:        Hild Volden               (på valg i 2021, gjenvalgt for  2 år)

Kasserer:          Marit Skiaker Lykseth  (ikke på valg,på valg i 2022)

Styremedlem:  Laila Merkesdal         ( på valg i 2021, gjenvalgt for  2 år)

Styremedlem:  Marianne Fjellheim   (på valg i 2021,gjenvalg for 2 år)

Styremedlem:  Åse Gjefle                  (på valg 2021,valgt for 1år i 2020,                                                                  

                                                           Gjenvalgt for et år ut fra ordning

                                         grendekvinne/styremedlem)

Varamedlem:    Inger Lise Østdahl       (på valg 2021,valgt for 1 år 2020,                                                                 

                                                              gjenvalgt for 1 år)

Grendekvinner: 

Nordsinni: Kirsti Juve  (på valg 2021,valgt for 1 år i 2020, gjenvalg for 1 år)                                        

Østsinni  :Åse Gjefle      (på valg 2021,valgt for 1 år i 2020, gjenvalgt for 1 år)

It-ansvarlig/ hjemmeside: Kirsti Thomlevold  (ikke på valg,på valg i 2022)

Revisor:     Ragnhild H. Lien                  (på valg i 2021, gjenvalgt for 2 år)

*VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER jfr NBKs årsmøtesak 2021: 2 stk, leder/nestleder foreslås og vedtatt.

  Leder takket for tilliten, og håpet at det gode arbeid veide opp de småfeilene som var i årsmeldingen!

9.Innsamling til Bygdekvinnelagets hjelpefond med utlodning. Det ble samlet inn gave til NBK Hjelpefond via Vipps og kontanter ved kasserer og leder. Gevinster trekt ut ved «ellemetoden». Takk til Stine og leder for gevinster. Kommet inn kr.950,00 som videresendes NBK.

10.Vel hjem til alle: Noen ord før vi avslutter. Leder takket for frammøte til alle, til Østsinni for nydelig servering av spinatsuppe og brød, eplekake med is og Hildes kokosdrøm. Vertinnegaven var potteblomst som krever lite stell.

Kveldes referent ordnet med underskrifer for de igjenværende, og de to som dro først settes på underst.

Leder skrev i Husboka og takket for en trivelig kveld.

Østsinni ordnet nydelig servering som ble tatt før innsamlingen til NBKs Hjelpefond.

 Referat ved årsmøtereferent Marit S.Lykseth og leder.

 

Bli medlem