Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Referat fra Årsmøtet på Ankalterud okt 22

Referat fra årsmøte i Nordre Land Bygdekvinnelag  

 

Dato:        

Torsdag  20.10.2022

Klokkeslett: 

Kl.18.00

Sted:

Søndre Ankalterud hos Ragnhild Haraldsen Lien 

Ansvar:

Nordsinni

 

Til stede Mirian C.Kiel, Grete Kittilsen, Laila Merkesdal, Anne Skiaker Haug, Kirsti Thomlevold, Kirsti Juve, Ragnhild Haraldsen Lien, Kari Løken Rognerud, Hild Volden og Anne Ingeborg Terningen.

Stine Hofseth deltok på telefonen under basartrekningen.

Meldt forfall fra tre medlemmer før møtet.

 

1.Åpning: Leder ønsket velkommen til alle og spesielt to nye medlemmer i laget. Det ble orientert om opplegget for kvelden, og presentasjon av alle tilstede.

 

 2.Godkjenning av innkalling og saksliste: Leder orienterte om innkalling og årsmelding, og dette ble godkjent.

 

3.Valg av møteleder /sekretær: Omtalt og spurt etter for ledelse/notater fra årsmøtet: Enstemmig vedtatt.

Valg av møteleder: Leder  

Valg av sekretær: Kirsti Thomlevold 

 

 

 4.Underskrift møteprotokoll.

Forslag: Alle underskriver protokollen, jfr tidligere vedtak om underskrift av årsmøteprotokollen. Leder omtalte ordning brukt før, og enstemmig vedtatt at alle skriver under.

 

 5. Godkjenning av årsmeldingViser til kort årsberetning, med vedlegg, vår årsplan som viser alle aktiviteter. Denne ettersendes sammen med regnskapstall når ferdig.

Leder refererte årsmeldingen med kommentarer. Den ble sendt til medlemmene like før årsmøtet, og inneholder en kort oppsummering av årets mange gjøremål/aktiviteter og et oppsett som omfatter alle saker og aktivitet utfyllende. Det er slik laget har gjort det de siste år for å bevare lagets historie, samarbeid og aktivitet.

Merk: To aktiviteter med MAKS-kafe 27.10.2022 og 14.11.2022 er satt inn i etterkant, viktig å få de med ut fra prosjekt i NBK «KvinnerUt Mestring og kompetanse». Evaluering sendes innen 01.12.2022 ut fra tildelte midler

kr.20 000,00 , samarbeid og kompetanseheving for oss og MAKS-kafe’.

I tillegg er det rettet opp etternavn for Marianne Komperud Fjellheim.

 

Vedtak: Årsmelding for året 01.10.2021 til 30.09.2022 godkjent.

 

 

 Forslag til årsplan for 2022 – 2023Det framlegges planer jfr NBKs strategi for oppgaver og tema sentralt, og samtale om hvilke saker laget skal prioritere i tillegg til lokale aktiviteter og svar på søknad fra Gjensidigestiftelsen sammen med Torpa BK. Utkast lages på årsmøtet, og deretter på styremøte i november.

 

Leder omtalte saker fra NBK sentralt ut fra høstsendingen, samarbeid med Torpa Bygdekvinnelag og søknad til Gjensidigestiftelsen. Det skulle samtales ved bordet i etterkant, noe som ble erstattet av god prat om mangt og meget ellers, så saken tas videre på styremøtet i november.

   

 6.Regnskap. Gjennomgås av kasserer på møtet. Det ettersendes eksakte beløp.Konto i Etnedal Sparebank er "Sparekonto- næring " og "Lag og forening", brukskonto.

Inntekter fra kulturmidler NLK, gave til NBKs Hjelpefond, prosjektmidler fra Norges Bygdekvinnelag, mva.-refusjon, og innbetaling årsmøte /basar.  

Utgifter til årsmøte og ulike aktiviteter/turer, NBKs Hjelpefond og hjemmeside, gavehilsen til medlemmer mv, og kontingent æresmedlem. Gebyr trekkes nå i banken.

Det utøves stor grad av dugnadsinnsats fra medlemmer og styret.  

Regnskapet revideres av revisor.

 

Leder gikk gjennom regnskapet via eget oppsett laget av kasserer, samt hadde med bok og bilag. Regnskapet revidert av revisor. Oppsett regnskap legges ved referatet, og ble delt ut på årsmøtet.

 

 

7.Innkomne saker.

Fra eget styre:

1.Nordre Land Bygdekvinnelag gjeninnfører valgkomite’, se sak om valg:

Dette ut fra flere medlemmer nå, og muligheter til medlemsøkning med halv kontingent for medlemmer under 40 år.

Gjenværende medlem fra valgkomiteen i 2019, forespørres om valgkomitearbeid for 2022, og med valg på årsmøtet for ny komite’. Ønsker medlem fra tidligere valgkomite’ ikke valgarbeidet, ordner styrets medlemmer på valg dette ved å si fra til leder før utsendelse av endelig årsmelding, og valget tas på årsmøtet.

 

Leder omtalte saken, og årsmøtet sluttet seg til ordningen.

 

2:Innkommen post fra NBK :Lokallagsutsending fra  høst 2022:

*Hilsen fra leder

*Landsmøte 2022 med ny politisk plattform, ny arbeidsplan,Ung 40, Vedtektsendringer 2023 kr.740/kr.340 for medlemmer under 40 år, innkomne saker, årets lokallag.

*Vår dag 16.10.2022.

*Nettside.

*Norsktradisjonsmat.no

*Gi støtte til våre venner i Guatemala.

*Søk pengestøtte.

*Oppslagstavla med datoer for rapportering, verving, merkedager, kurs mv .

*Om ulike lagsaktiviteter i landet. 

*NBK s Politiske plattform.

Lokallagssending er også sendt alle medlemmer som vedlegg til epost, men gjennomgås noe av leder på årsmøtet for innspill.

 

Sakene omtalt noe under årsmeldingsbehandlingen, viste fram hefte med høstens lokallagsutsending og saken tas videre på styremøte i november.

 

Ble også vist forklærne fra NBK som laget bestilte for profilering, samt refleksvester  med logoklistremerke på for bruk i lagets aktiviteter eller til medlemmene. Vestene tatt godt imot, og leder sjekker priser stor logo til rygg samt flere vester så alle medlemmer kan få /få kjøpt ut fra styrets behandling i november.

 

*Innkomne forslag fra medlemmer meldes innen 16.10.2022. Sakene tas da på årsmøtet.

Ingen saker meldt fra medlemmene.

 

 

8.Valg

Ut fra styrevedtak endres vedtak på årsmøte i 2019, til igjen å ha valgkomite':

*Det forespørres medlemmer fra valgkomiteen som sist var i funksjon, der kun Målfrid A. Rønningen er igjen, da det andre medlemmet ikke er i laget lenger, om å foreta valget på årsmøtet. Ønskes ikke dette valgarbeidet, sier styremedlemmer / øvrige på valg fra til leder, og oppsettet sendes ut med ferdig årsmelding, for så å ha valget på årsmøtet.

 

Styrets organisering til nå, har fungerer godt:

*Styret har som før fordelt oppgaver over året, og tilpasser aktivitet/ deltakelse.

*Styret videreføre organisering med leder/sekretær i ett, tre styremedlemmer og et varamedlem gjerne i kombinasjon med grendekvinne. *Grendekvinneordningen går på omgang hos grendekvinnene med Nordsinni først for 1 år i 19/20, men kan endres ut fra det grendekvinnen ønsker selv og valg av varamedlemmet om dette ikke er en grendekvinne.

*Grendekvinnene, og IT-ansvarlig inviteres til styremøter, og kan møte dersom det passer.

*Varamedlem varsles om styremøte, og innkalles ved fravær i styret.

 *Ordningen med en revisor, fortsetter ut fra antall medlemmer og aktivitet.
*Valgnemnd velges med to medlemmer.

 

 

Styret for 2021/2022: 

Leder:            Anne I. Terningen        

Nestleder:        Hild Volden

Sekretær:        Anne I.Terningen      

Kasserer:          Marit Skiaker Lykseth  

Styremedlem:     Laila Merkesdal          

Styremedlem:     Marianne Komperud Fjellheim   

Styremedlem:     Åse Gjefle      

Varamedlem:      Inger Lise Østdahl                 

Grendekvinne Nordsinni:   Kirsti Juve          

Grendekvinne Østsinni:    Åse Gjefle

It-ansvarlig Hjemmeside: Kirsti Thomlevold

Revisor:                     Ragnhild H. Lien  

 

Årsmøteutsendinger Oppland Bygdekvinnelag, Hafjell,Øyer:

                       Marianne Komperud Fjellheim og Hild Volden

Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget Anne I.Terningen

 

Verv i OBK:Valgkomite: Hild Volden, medlem, Anne I. Terningen(vara)

 

 

*FORSLAG FRA VALGKOMITEEN: STYRET FOR 2022/2023:

Leder:          Anne I.Terningen    (på valg, gjenvalgt for 1 år i 2022)

Nestleder:     Hild Volden           (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 )

Sekretær:      Anne I.Terningen    (ikke på valg i 2022, på valg 2023)

Kasserer:      Marit Skiaker Lykseth (på valg i 2022)

Styremedlem:  Laila Merkesdal       ( ikke på valg i 2022,på valg i 2023 )

Styremedlem:  Marianne Komperud Fjellheim (ikke på valg i 2022,på valg i 2023 )

Styremedlem:  Åse Gjefle              (på valg i 2022,tar gjenvalg)                                                        

Varamedlem:    Inger Lise Østdahl    (på valg 2022)                                   

Valgkomite’: Målfrid A. Rønningen fra 2019 forespørres jfr beskrevet foran.

Grendekvinner:

Nordsinni: Kirsti Juve (på valg 2022,tar ikke gjenvalg)                                                   Østsinni  : Åse Gjefle (ikke på valg 2022,på valg i 2023)

It-ansvarlig/hjemmeside: Kirsti Thomlevold (på valg i 2022, tar gjenvalg)

Revisor:               Ragnhild H. Lien  (ikke på valg i 2022, på valg i 2023)

 

Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget.(ikke på valg)

 

 

 

*VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER jfr NBKs årsmøtesak 2023: 2 stk, leder/nestleder foreslås.

 

 

 Leder gikk gjennom saken om valgkomite der forespurt tidligere medlem ikke har svart på henvendelsen, derfor foretar leder og årsmøtet valget.

Styrets organisering ble også omtalt, noe som fungerer godt og endres ikke på nå.

Valget ble foretatt da med forespørsel til de tilstedeværende og telefon til de som måtte kontaktes ut fra de ulike verv.

Enstemmig valgt for alle.

 

*STYRET FOR 2022/2023:

Leder:       Anne I. Terningen  (på valg, gjenvalgt for 1 år i 2022)

Nestleder:     Hild Volden     (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 )

Sekretær:    Anne I. Terningen (ikke på valg, på valg i 2023)

Kasserer:     Åse Gjefle (valgt i 2022, for to år) Ringt til i møtet

Styremedlem: Laila Merkesdal (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 )

Styremedlem: Marianne Komperud Fjellheim (ikke på valg i 2022,på valg i 2023 )

Styremedlem: Marit Skiaker Lykseth (valgt i 2022, for to år) Ringt til i møtet                                                  

Varamedlem:  Anne Skiaker Haug (valgt i 2022 for to år)                                    

Valgkomite’:  Kari Løken Rognerud og Miriam C. Kiel (valgt i 2022 for to år) Neste årsmøtet kan forlenge den enes valgte tid, så det rulleres i valgkomiteen.

Grendekvinner:

Nordsinni: Laila Merkesdal (valgt 2022, for to år)                                                  

Østsinni  : Åse Gjefle      (ikke på valg 2022,på valg i 2023)

It-ansvarlig/hjemmeside: Kirsti Thomlevold (valgt i 2022, for to år)

Revisor:               Ragnhild H. Lien  (ikke på valg i 2022, på valg i 2023)

 

*Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget (fortsetter fra 2022).

 

 

 

*VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER jfr NBKs årsmøtesak 2023:

 

2 stk, leder/nestleder foreslås.

 

Kirsti Juve ble takket av som grendekvinne under maten med NBKs linhåndkle og gode ord fra leder samtidig som takkekort fra Kirsti ble referert.

Inger Lise Østdahl takkes av senere, ble ringt til, men ønsket ikke noe verv nå.

Leder takket for tilliten, og ønsket de nye vel møtt i styret.

 

9.Basar, loddsalg og trekning, der årsmøtet fastsetter beløp til Bygdekvinnelagets hjelpefond og gave til Guatemala.

Gevinst tas gjerne med til årsmøtet.

 

Det ble solgt lodd før maten, trekning etter måltidet med Stine Hofseth på telefon for sin basarbok og liste for gevinster satt opp. 

Gevinster fordelt for levering, kom inn kr.5700,med litt fratrekk i Vipps.

Beløp til NBKs Hjelpefond og gave til Guatemala ble ikke tatt opp på årsmøtet, men tas på styremøte i november.       

 

 

10.Vel hjem til alle: Noen ord før vi avslutter.

Leder takket alle for en trivelig kveld og spesielt til våre to nye medlemmer, takk til Ragnhild for husrom og godt tilrettelagt møte samt til Kirsti T for hjelp med maten /serveringen.

 

 

 Nordsinni ordnet med  servering av rømmegrøt kjøpt igjen fra Bygdedager på Dokka med tilbehør ,flatbrød og fårepølse/sognemorr, kaffe og kake fra Matsmak fra N. Land 15.10.22! Smakte godt og praten gikk livlig rundt bordet.

 

 

 

 

 Styret i N. Land Bygdekvinnelag ved leder/sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Regnskap, Nordre Land Bygdekvinnelag, 2021/2022

 

Inntekter:

Inn på årsmøte 2021                                                   950,00

Tilskudd, bruk hele dyret                                          345,60

Salg på julemarked                                                  1 700,00

Salg av Trollhasselkvister                                           800,00

Kulturmidler fra Nordre Land kom.                     2 000,00

Tilskudd fra Studieforbundet                               3 100,00

Innbet. fra Torpa Bygdekvinnelag                          625,00

Lakallagets pris fra OBK Trivselsbygda               1 000,00

Fra NBK, Kvinner Ut.» Vår dag»                           5 000,00

Inn på Vipps                                                                  1 203,50

Inn fra basarbøker                                                   1 175,00

Renter fra sparekontoen                                               22,47

Sum inntekter                                            11 921,00

 

Utgifter:

Nett-side                                                                           1 000,00

Blomster til Ellen G og Anne Marie V + utg.         1 026,00

Mat på årsmøte -21                                                           583,61

Gave til NBK`s Hjelpefond                                              950,00

Adventskalender til Landmo                                      1 172,43

Kurs på Maks                                                                   6 800,00

Utgifter, julemarked                                                     2 254,00

Kjøpt Rollup                                                                        2 375,00

Gave til Maks                                                                        500,00

Påskegave, Landmo                                                           800,00

Medlemskontigent, æresmedlem                                715,00

Gave til skolene i Nordre Land                                    2 500,00

Årsmøtedeltakelse                                                          3 180,00

Servering- gave  Våtmarksenteret                                645,88

Div. utg.                                                                                7 240,60

Gebyr, bank                                                                              44,00

Sum utgifter                                                                   32 306,41

 

 

 

Innestående  1 oktober 2021.

Kontonr:  2140 11 05368                              6 451,40

Kontonr:  2140 11 05376                           51 823,01

 

Innestående 1 oktober 2022.

Kontonr:   2140 11 05368                            11 534,37

Kontonr:   2140 11 02376                             31 845,4

                                         

ÅRSMELDING FOR NORDRE LAND BYGDEKVINNELAG

oktober 2021 til oktober 2022

                  med utfyllende årsplan som vedlegg

 

 Styret for 2021/2022: 

Leder:               Anne I. Terningen        

Nestleder:        Hild Volden

Sekretær:        Anne I.Terningen      

Kasserer:          Marit Skiaker Lykseth  

Styremedlem:     Laila Merkesdal          

Styremedlem:     Marianne Komperud Fjellheim    

Styremedlem:     Åse Gjefle      

Varamedlem:      Inger Lise Østdahl                 

Grendekvinne Nordsinni:   Kirsti Juve          

Grendekvinne Østsinni:    Åse Gjefle

It-ansvarlig Hjemmeside: Kirsti Thomlevold

Revisor:                     Ragnhild H. Lien  

 

Årsmøteutsendinger Oppland Bygdekvinnelag, Hafjell,Øyer:

                               Marianne Komperud Fjellheim og   Hild Volden

Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget Anne I. Terningen

 

Verv i OBK: Valgkomite’: Hild Volden, medlem, Anne I. Terningen(vara)

 

 

Arbeidsåret preget av et åpnere samfunn og dermed økte samarbeid ut fra C-19, selv om en noen aktiviteter fremdeles ikke er på plass igjen. Styremøter har vært utover året, 5 ialt, der vi også har laget til studieopplegg for informasjon og fordyping i organisasjonen NBK. Matpakkedagen ble gjennomført med fornøyde elever, åpent møte i S. Land hos medlem Anita Lindhjem med leder i Oppland Bygdekvinnelag (OBK) til stede og to medlemmer med ektefeller reiste til Lom på inspirasjonshelg i april, også med leder OBK ,Borgny Sletten med. Stand ved Felleskjøpet, Dokka i mars, markerte fellesskap og samarbeid  med landbruket i N. Land Landbruksforum og den krevende tiden landbruket/bygdene er inne i. Samarbeidet har gitt mange saker,digitale og fysiske møter og aktiviteter, som gave til nye Torpa Barne -og Ungdomsskole, og de andre skolene, orientering i N. Land Kommunestyre 02.06.22, Bygdedager 17. og 18.09.22 og sist er «Vår dag» 15.10.22 i Frivilligåret som er i nytt arbeidsår.

 

Medlemmene er oppfordret til å ringe hverandre, fått tilsendt ulik informasjon fra laget og NBK, samt gitt hilsener til jubilanter og de som trengte oppmuntring av ulike årsaker.

 

Årsmøte i Oppland Bygdekvinnelag (OBK) var på Hafjell med nestleder og styremedlem til stede. Godt møte, valget gikk greit for valgnemnda, mange saker og vi sammen med Torpa BK, ble Årets lag: Blomster, gode ord og gave i tillegg. OBK nominerte begge lag til Årets lag under Landsmøtet i Bergen i juni. Der var vår sak om medlemskontingent oppe, og vedtatt ½ kontingent for medlemmer under 40 år. Våre lag fikk ikke «Årets lag» sentralt, men gode ord.

 

Julekalendegave gitt til Landmo, Dagavdelingen, pakke for hverdag med heklet hjerter, samt blomsteroppsats, og støttet innkjøp av påskeegg med innhold og et brev fra laget.

Babysokker til helsestasjonen dette året har det også blitt.

Samarbeidet med N. Land kommune og flyktninger fra Ukraina, ble med ett møte.

Åse Gjefle møtte på SMIL møte i april.

Laget har gitt høringsuttalelse ang Åbjøralinna om fremtidige valg av nye traseer i N.Land.

 

Laget hadde åpent møte om uønskede plantearter på Våtmarksenteret på Odnes i juni, godt besøkt og viktig tema.

 

Sommerturen gikk til Etnedal i august, med besøk på Bygdebørsen, Blåflat gard og Lundebrua, med mange fra MAKS og eget lag. Turen godt organisert av medlem Allic L. Nermoen.

 

Kun en bærtur på Østsinni i år, da en regnet bort.

 

Bygdedager i september var trivelig å få til, mange deltok med matserveringen og mye folk begge dager. Gudstjeneste på søndag pyntet begge BK-lagene til, og våre rollup gir synlighet. Monika K. Sveen var leder for matkomiteen, og leder vårt lag medansvar ellers inne/ute.

 

Samarbeid med MAKS-kafe’ med besøk på kafeen, nominering til Læringspris for Innlandet som MAKS fikk for 2021, og de fikk Læringsprisen nasjonalt for 2022 og NRK Innlandet filmet matlaging og samarbeid på kafeen, der leder for TBK og vårt lag deltok. Innslaget ble vist på Kvinnedagen 8.03.Prosjekt «KvinnerUt med oppfølging Mestring og Kompetanse» er dermed avsluttet, evaluering sendes og vanlig samarbeid gjenstår utover.

 

Prosjektet om «Tradisjonsmatskolen» ble holdt med baking og sying av lammerull før jul,

lammerull ordnet til påske, mer baking gjenstår. Det er søkt om støtte til «Mat av bygg i skolen», der laget har fått kr.20000 fra Sparebankstiftelsen sammen med TBK.Dette gir oss rom til litt ekstra.

 

NBK årsrapport levert, MVA søknad ordnet og NBK har gitt kr.5000 til hvert lag for «Vår dag i Frivilligåret 22» .På «Frivilligfesten på Randsfjordmuseene, Lands Museum deltok flere medlemmer og leder åpnet utstillingen med øks på hoggestabbe.

 

Kontakt med NBK og med OBK med regionalkontakten, men ingen fikk deltatt på Regionmøtet høst 21. Men svart opp henvendelser, er aktivt med videosnutter for 17.mai, og til «Vår dag» med tema «Sammen om bærekraftig matkunnskap».Der kan våre videoer sees!

Det er søkt om støtte fra NLK, Frivillignorge, NBK og Sparebankstiftelsen. Økonomien er god, takket være prosjektmidler og god dugnadsinnsats fra medlemmer og styret.

 

Facebook, sms og epost er brukt for info og pr. for laget. Laget har egen side i Utsiktsposten- grendeavis for Dæhli og Thomle med fire utgivelser i året, som også blir til egen medlemsinfo.

 

Det er 25 medlemmer i år til 1.10, og to innmeldt etter 1.10, så med på årsmøtet 20.10.( 27 medlemmer til årsmøtet). Samarbeid med NBK om innmelding og oppfølging av kontingentbetaling. Sentral innkreving fortsetter.

 

Alle takkes for sin innsats i et meget aktivt år på mange arenaer.!

 

 

             

               Årsplan med utfyllende aktivitet for Nordre Land Bygdekvinnelag

oktober 2021 til oktober 2022

                                            

Måned

Aktivitet

Matvaredag i oktober

 

Bygdekvinnedag

 

Bakstekurs på MAKS 27.10.2022

 

 

 

Årsmøte 28.10.21.S.Ankaltrud

 

 

 

 

 

 

Inspirasjonskurs

 

 

Bakstekurs 14.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

Juletradisjonsmøte 25.11.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemarked 04.12.21

 

 

 

 

Juleblomst Landmo

 

Treff MAKS ut fra tildeling VO-Prisen 21

 

 

 

 

Nasjonal Læringspris 2022

 

 

 

 

Bursdager 2022

 

 

Teamskaffeprat 30.01.22

 

 

 

Stand FK Dokka støtte for jord/skog 05.02.22

 

 

 

 

 

Matpakkedag 24.02.22

Smøring 23.02.22.

 

 

 

Fylkesårsmøte OBK 05. og 06.03.2022 Hafjell

 

 

 

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem, Fluberg 17.03.2022 kl.18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighjelp Ukraina i NLK

 

 

Tradisjonsmatskole  DUS

 

 

 

Påskegave til Landmo

 

Inspirasjonseminar  Oppland BK april 2022 i Lom

 

 

Hjemmesidekurs NBK 25.05.22

 

Medlemsmøte/Åpent møte Våtmarksenteret Odnes 09.06.22 kl.17.30

 

 

 

 

 

Landsmøtet NBK i Bergen 11-13.06.22

 

 

Frivilligfest Lands Museum 24.06.22

 

 

 

 

 

 

 

Bygdekvinnelags-uka; Sommertur Etnedal, Bygdebørsen 11.august 2022: Medlems/vervetur

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til

Familiedag 14.08.22

 

Landsbymarked stand 20.08.2022

 

 

 

 

Bærturer Østsinni

1.Tirsdag 13.09.22. kl.17.00 mat i skogen.

2.Onsdag 14.09.22 kl.16. med hyttekos.

 

Bygdedager 17.og 18. 09. 2022 på Stasjonsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvelangs Folkestien i fakkellys 22.09.22.

 

 

 

 

 

FRA OKTOBER 2022:

 

Verdens Matvaredag/ Frivilligdagen 2022 15.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i laget 20.10.2022 kl.18.00.

 

 

 

Mataukuke

-stand Lands Museum 22.10.22 kl.10-16

 

Inspirasjonshelg Honne

OBK 85 år 29-30.10.22

 

 

 

Takkebakstkurs med H.Moasveen 6.11 og 19.11.22

 

 

 

 

 

Juletradisjonsmøte 24.11.2022 kl.18.00.

 

 

Julemarked 03.12.22 Dokka

 

 

 

Juleblomster til Landmo

Kalendergave på forespørsel

*Verdens Matvaredag ut fra NBK tema i oktober. OBK hadde innlegg OA innlegg/ vi på FB.

*FNs internasjonale Bygdekvinnedag, ingen markering.

 

*Bakstekurs på MAKS -Kafe’ 27.10.22 kl.18-21.30 med baking av flatbrød, steke melkekaker og kaker /kjeks fra Syria .4 medlemmer med og 13 fra MAKS. Ledd i prosjekt KvinnerUt-prosjektet.Trivelig kveld,god mat og samlende for videre opplegg/matkurs.

 

*Årsmøte i laget:28.10.21 kl.19.00 hos Ragnhild H. Lien på Søndre Ankaltrud: Østsinni ansvar for servering kringle, og spinatsuppe og godt brød. Årsmøtesaker og valg. Godt besøkt møte, og utlodning til inntekt for hjelpefondet .Årsmøtet varslet i høstmedlemsbrevet, og påminning på sms. Sakspapirer sendt ut i  etterkant. Medlemstreff på MAKS-kafe’ 30.09.21 uteglemt i en lang årsberetning, settes inn i etterkant og medlemmene varsels ved møtereferat.

*NBK inspirasjonsseminar 05.-07.11.21.Lillehammer, varslet på ulike møter, ingen deltok fra oss.

 

*Bakstekurs på MAKS-kafe’ søndag 14.11.2022 kl.12.45-17.00 med leder fra laget, 8 damer.8 barn og 4 menn innom til julekake-bakst ,rollmops, brune pinner, flere slag fra andre land og god suppe.Innholdsrik dag, der barn også fikk delta i fellesskapet og samarbeid.Bygg var brukt ,og samtale om tradisjoner fra mange land.

 

 

*Juletradisjonsmøte i november:25.11.2021 kl.19.00 hos Åse Gjefle med pepperkaker/te /kaffe, kjøttkaker, lompe. Vi heklet hjerter, laget kremmerhus, tok opp innspill på politisk plattform, flytting av dato årsmøte NBK, samtale om jule-marked og hva videre etter årsmøtet/årsplan. Informerte at vi og TBK har nominert MAKS-kafe’ til Voksenopplæringsprisen i Innlandet for 2021. Pakket adventsgaver til Landmo.Trekning på frammøte med gave til alle, leste dikt om «Julelukter og juleduft» til åpning og «Stunda» til avslutning.

Det var 17 i alt, mange fra MAKS og en hyggelig kveld.

 

*Julemarked 4.desember 21 fra kl. 10-15.Dokka.

Stand og strøm bestilt, samarbeid med Torpa BK, salg div håndarbeid, trollhasselkvister, og eplemos. Delte på utgifter til leie huk og stand. Stine og leder med fra laget.Kaldt men trivelig. Kjøpte egen strømledning til laget.Mye folk.

 

Marit S.L ordnet gruppe til Landmo like før jul.        

Utdeling:Leder TBK og vårt lag invitert på utdeling av VO-prisen på Lillehammer sammen med MAKS. Ikke med pga smitte,Fulgte med på tv, innom med gave da melding om prisen kom. Hyggelig og velfortjent pris kr.10000 og bilde. Nomineres videre til Læringspris nasjonalt 24.01.22.

Samarbeid MAKS ved Læringsprisutdeling 24.01.22, Kirsti T og leder innom på servering og med på skjerm .TBK og vårt lag ga kr.500,00 i gave. Nasjonal pris kr.200000 og bilde/diplom.

Bursdagsliste oppdateres. Jubilanter får oppmerksomhet fra laget. 5 får hilsen i år!

Teamskaffeprat søndag 30.01.22 kl.20.00:Stine Hofseth innkalte, leder videresendte og vi prøver snakke litt "i hopes". Stine og leder med.

Dag for jordbruket: Stand på FK Dokka 05.02.22. kl.10-14,med bålkaffe og smultringer. Fremmøte som folk vil, ta en prat, fronte jordbruket og komme med innspill til jordbruks-forhandlingene. samarbeid innen N. Land Landbruksforum,som hadde møte 20.01.22, nytt møte 07.02.22 og vil ha det utover: Vårt lag sentralt der.trivelig dag.

Matpakkedagen 24.02.22:Dokka Barneskole: smøring dagen før og utdeling denne dagen. Samarbeid N.L Bondelag mv. Hild, Marianne og Laila med  samt  Marit SL som får med 4H,Hans I.og handler. Leder med på utdeling ,pr for NBK ordnes.

Fylkesårsmøte Oppland Bygdekvinnelag: Hild og Marianne deltok. Laget fikk Årets lokallag pris sammen med Torpa BK. Valg og lagssaker.

 

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem 17.03.2021 kl.18.00 i stabburet, med 9 frammøtte, derav en nabo av Anita, leder i TBK og OBK ved leder Borgny Sletten, som ga info om politisk plattform i NBK og arbeid med det i lag, regionlag og OBK. Anita fortalte om prosessen med gardkjøp og istandsetting, brann og tanker videre. En utrolig flott innsats er lagt ned. servering av melkekaker(Laila), Landsbylefserull (Anne T) ,frukt og twist, samt kaffe/te/drikke(Anita).Masse god prat. Pårørenderomteppe ble sett litt på, og ny presentasjon  av babysokkegaver på Helsestasjonen, kort skriv med logo hjerte. Gave gott til Borgny for innlegg, Anita fikk takk for kvelden og 50 års gave på forskudd.

En del sykdom ga forfall, men samkjøring var trivelig og ikke minst en tur på ny plass. Trivelig kveld!

Leder meldt NLK om frivillig hjelp .Møter /info sendt ut for oppsett frivillige til oppgaver skissert på kommende møte.Med på møte i NLK , bedt medlemmer om hva de kan bidra med.

Tradisjonsmatskole på Dokka Ungdomsskole utsettes til juni for bakst av flatbrød. Lammerull trekt for servering 04.04.22 på skolens påskelunsj. Økonomirapport ordnes.

Påskeegg i år også,laget gitt kr.800, og brev med litt info.

To medlemmer med ektefeller deltok i Lom med besøk hos Arne Brimi, samvær og besøk rundt omkring samt mye info om NBK/OBK fra leder Borgny Sletten.

IT-ansvarlig og leder med på digitalt kurs 25.05.22. Gjennomgang ny hjemmeside NBK, mange løsninger for informasjon.

Medlemsmøte Dokka-deltaet Nasjonale Våtmarksenter i 09.06.22 kl.17.30. Tema uønskede plantearter i Land: Trivelig og nyttig kveld med 16 stk i alt med Magnus Nygård. Omvisning på senteret og informasjon om hva vi kan gjøre med og samarbeide om for bekjempelse av uønskede arter. Servering av kaffe/te og kaker fra Nordsinni bakeri. Leder sendt invitasjoner/plakat/på FB og innspill gitt til N. Land Kommune ved Hovedutvalg LMT /administrasjon v/ H. Askvig.

Årets lag ble ikke Torpa og N.LBK, men laget nominert til «Årets lag! sammen med Torpa BK fra OBK. Mange dyktige lag så vi fikk heder og omtale. Ingen deltakelse fra vårt lag.

Frivilligåret 2022 feiring: Alle frivillige lag og foreninger invitert til å feire oss selv på aftentid med kake og bobler. Invitasjon sendt medlemmer, leder bedt om å åpne utstillingen: Mange frammøtte, fem medlemmer og leder hogg av båndet på scenen for åpning utstilling. Leder for Frivillig Norge snakket med Monika K.S fra Torpa BK og leder. Hun var stolt av alt som ble gjort i N. Land. inkl oss i BK.

 

Sommertur til Etnedal torsdag 11.08.22 kl.16.30 og utover: 15 med på turen, der vårt medlem Allic L. Nermoen hadde uhell, så fikk ikke møtt oss hjemme i Lundsteinbakka 5, så vi dro rett til Bygdebørsen, informasjon, servering av kaffe der og handling. Så Blåfladt gard, med nye informasjon om dugnads- arbeid for stedet, vaffelsalg og samtale. mange innom Lundebrua  for bilder og prat i en fin sommerkveld. Samkjøring er trivelig og nyttig. Alle fikk hjemmelaget blomstergave til pynt eller i hage. Innom vertinnen til slutt med vafler og gave.

N. Land BK invitert på familiedag på Dæhli 14.08.22 kl 11 og utover. Faglag, Nortura og Produsentlaget ordnet. Leder med, hjalp til med grilling og servering. Trivelig arrangement.

Stand på Landsbymarkedet: Promotere Bygdedager, samarbeidet i NLL, dele ut brosjyrer og snakke med folk. Leder med fra laget, sammen med H.C. Endrerud fra N.L. Skogeierlag og M. Hamre fra N. Land Sau- og Geit.

Bærtur  1: 13.09.22: Østsinni -avlyst pga regn.

Bærturer  Østsinniåsen 14.09.22: 5 deltok, samkjøring, mye bær, god  prat og trivelig servering i varm hytte. MAKS-kafe’ bedt med, samt lagt ut på FB. Takk til Marit for hyttesamvær!

Bygdedager 17 og 18.09.22: BK-lagene ansvar for matservering og aktiviteter ellers. Monika K. Sveen leder i Torpa BK ledet matkomiteen., leder N. Land BK for natursti fra Bedehuset, opplegg rundt med dyr, gaver/premier, kofteparade og aktiviteter. Fotovegg mye brukt. Bygdedagene stiftet med org.nr, eget styre, bankkonto og god terminal for betaling. Mange møter i N. Land Landbruksforum og senere kun sak om Bygdedager. Aktiviteter og opplegg mye som før, mange dyr, flere store utstillere og noen mindre. Egen utstilling for BK-lagene, rollup brukt og mye fokus på Bygdekvinnelagenes arbeid begge dager. Mye folk innom, da Landsbymarked samtidig lørdag og bra vær. Landbrukets Hederspris tildelt Nils Olav Dalen. Mange damer, medlemmer og andre stilte til dugnad med matsalg begge dager, Monika og Anne T sentrale før,under og etter. Utrolig godt jobbet og mange dugnadstimer brukt

*Opplegget inngår i N.L. BKs kurs om arrangements-arbeid om bærekraftig matkunnskap. Utdeling av info om «Vår dag» under begge bygdedagene.

 

Elvelangs: Laget hadde med kveldsopplegg med mange andre i N. Land. Saftsuppe ca 20 liter. Leder i kontakt med Frivilligsentralen om plass, nedenfor Skålerud, alene på stand, kunne kjøre helt ned. Marianne KF og Laila M med leder, utstyr, lys, suppekoking ved Kirsti T og Inger Lise Ø, noe innkjøp av utstyr. Opplegget inngår i kursopplegg om bærekraftig matkunnskap og samarbeid.

AKTIVITETER UT ÅRET 2022:

Frivilligdagen vår 15.10.22 med tema "Mat og mattradisjoner " og Verdens Matvaredag 16.10.22 i N.Land BK samarbeid med Torpa BK og flere.(Se egen sak også).Søkt midler,NBK kr. 5000,- innvilget, opplegg fra NBK med eget tema,bruke plakater/bilder derfra. Søker på nytt fra Frivillig Norge, om kr.20000,sammen med Torpa BK.Teamsmøter om samarbeid.

Kursopplegg om samarbeidet, egen studieplan er laget.

 

Årsmøte torsdag 20.oktober 22 kl.18.00.Sted ordnes. Saker sendes ut i september. Styremøte med orientering om valgkomiteen hos Marit SL 27.09.22.Leder sjekker valgkomite fra 2018/19, og informasjon gis til et medlem derfra. Basartrekning.

Litt som Vår dag 15.10.22.Vi deltar sammen med andre fra N.LL:Info om oss, ser an matsalg/suppe ol?

 

Lagene innbedt til seminar/feiring OBK 85 år,overnatting og organisasjonsarbeid.Hvem kan bli med?

 

Lefse/lompe /flatbrød 6.11,småbrød /hardangerlefse 19.11. begge dager på Nordli Forsamlingshus. Påmelding til leder, sendt ut til medlemmene. Registreres som kurs,samarbeid med kursholder/Nordli Vel.

 

Juletradisjonsmøte torsdag 24.11.22 kl.18.00. Sted , bedt til Marit S.Lykseth, og opplegg kommer. Aktivitet, mat og prat med medlemmer/andre.

Julemarked i desember holdes 03.12.22.Vi deltar som sist, og med Torpa BK.

 

 

Blomstergave: Marit S.L ordner juleblomster til Landmo også i år. Kalendergave gis om det ønskes, godt trivselstiltak.

 

SAMARBEID HELE ÅRET:

SAMARBEID MED ANDRE LOKALLAG, OPPLAND BYGDEKVINNELAG / NORGES BYGDEKVINNELAG :

Saker:Gi innspill, svare på henvendelser, ulike  søknader og legge inn lagssaker.

Svart på ulike henvendelser fra sentralt NBK, høringer, kontaktperson i styret for OBK og brukt hjemmesiden og FB jfr møter, bilder mv. Lagssendinger og hilsner sendt, innlegg frontet fra leder OBK for best dekning.Innmeldinger og kontakt ellers.

September 2021          

Regionmøte

NBK -saker, OBK saker ,samt  innspill lokallag:

Ingen reist, men fortalt om lagets saker og hva vi ønsker av OBK.

Desember 2021

Julemarked på Dokka

 med Torpa BK

Pr.for lagene, salg/ matsmak jfr satsing, samarbeid med Torpa om utgifter og opplegg. Se for laget.

Mars 2022:Årsmøte

Nestleder og styremedlem deltok, saker som oppsatt,lagene i N.Land fikk pris som Årets lokallag.Se for laget.

Mars 22:Åpnet møte med leder Borgny Sletten i S.Land

Med i kursopplegg, info om NBK/OBK, planer og politisk plattform.Se for laget.

Landsmøtet i NBK, Bergen juni 2022

Ny politisk plattform vedtatt,nytt styre valgt og OBK leder Borgny Sletten med i styret.Se for laget.

Ny LOGO fra 2021

Ny logo i bruk ut fra det som NBK har vedtatt for laget og aktiviteter. Disse sees sist i årsmeldingen. Rollup ordnet.Flott å bruke.

SAMARBEID MED NORDRE LAND KOMMUNE , FAGLAG I KOMMUNEN OG ØVRIGE LAG

 SMILMØTE:

 

Spesielle Miljøtiltak I Landbruket, der laget er samarbeidspartner.Ingen møter i 2021, men i fredag 8-april 2022 der Åse Gjefle møtte for laget.Info om ordningen, utdelte og omsøkte midler.

ÅRSMØTE  i Nordre Land Bondelag 2021

Informasjon og samarbeid jfr bygdedager ,matpakkedag mv. Kasserer møtte.

N.Land Landbruksforum

Sted for aktuelle saker i hele kommunen

Med faglag jord/skog,Sau og Geit, Bygdekvinnelagene,Land BU, Leder i HU Landbruk, Miljø og Teknisk kan inviteres, samt representanter fra kommunen/landbrukskontoret. Ingen møter i 2021 ut fra C 19, men kontakt på epost.Mange møter i 2022, mest et pr.mnd, og mange ut fra Bygdedager da med egen komite/referat, ellers leder i vårt lag som tar referatene i NLL.

Se for laget.

LANDSBYDUGNAD 

Ikke avviklet pga C-19 i 2021, ikke oppsatt for 2022.

 

STYREMØTER I LAGET

Alle styremøter er fra kl.19.00

Medlemmer kan delta, si da i fra til oss!

Mandag 11.10.2021 på Milano

Årsmøtesaker, årsplan mv.

Mandag 31.01.2022 hos Laila Merkesdal

Årsplan, post,saker utover året,årsmøte OBK mv.

Onsdag 23.03.2022 hos Hild Volden

Årsplan,referat årsmøte OBK, kurstid,post mv.

Onsdag 25.05.2022 hos Anne Terningen

Årsplan, NBK og lokalt. Jubileer Bygdedager,åpent møte,Frivilligfest,kurstid,post, uttalelse Åbjøralinna mv.

Onsdag 21.09.2022 hos Marit S.Lykseth

 

Årsplan, Elvelangs,Vår dag 15.10,årsmøtet  20.10,basar,kurs mv.

Mandag 07.11.2022 hos Åse Gjefle

Lagssaker, årsplan, aktiviteter etter årsmøtet, Juletradisjonsmøte, mv

 

 

HELE ÅRET FOR LAGET

UTSIKTSPOSTEN grendeavis for Dæhli og Thomle

Leder skriver innlegg 4 ganger/året i grendeavisa. Dette blir ofte info til medlemmene også i etterkant og tilpasset.

 

BABYSOKKER  Gave til Helsestasjonen

Strikke/hekle baby sokker gis til helsesøster.Mange par gitt samt en liten hilsen fra oss med

  • på.

 

*BONDEPUB: Invitasjon til bondepub kommer fra faglaga i kommune, 3 fredag i mnd på sms .Er på ulike steder på Dokka: Alle er velkomne til en kveld med evtl. tema, prat og mat.  

 

 

*KINOTURER: Medlemmene oppfordres til å gå på kino når det er filmer som passer.Leder sjekker programmet, kan sende ut eller på FB. 

                             

 

*TIPS OG INNSPILL meldes styret/hjemmesideansvarlig: Til anne.terningen@online.no, eller send en sms til leder. Hjemmesiden trenger tips, bilder mv, så bruk gjerne denne også: E-post til kirsti@thomlevold.no

 

 

 

*BILDER FRA LAGSAKTIVITETER: Oppfordrer til å ta bilder og del med oss, bruk hjemmesiden til både lokallaget, fylkeslaget og NBK sentralt. Vi bruker også FB.       

 

*LAGETS HISTORIE:Laget ble stiftet 11.juni 1937:  Har noen bilder ,skriv eller annet, ta kontakt! Vi prøver lage en samling fra lagets drift, og Marit rydder i lagspapirer og bilder!

SNART ER DET 2027 og laget er 90 år: God tid til å planlegge!

                                                                                        

 

                            

TAKK FOR ET FLOTT OG AKTIVT ÅR I NORDRE LAND BYGDEKVINNELAG 2021/2022!

 

 

 

 

 

De nye logoene til NBK som vi har tatt i bruk fra mai 2021:

 

         

 

 

 

 Hjertevarme,inkludering og mangfold,kvinnesak,landsdekkende,lokal,natur og tradisjonsmat.