Norges Bygdekvinnelags delegater til årsmøtet i Norges Bondelag. Fra venstre Jenny Myklebust (Sogn og fjordane fylkeslag), Unni Skadsem (sentralstyret), Randi Vallestad Rambjørg (sentralstyret), Ellen Krageberg leder Norges Bygdekvinnelag) og Grethe Brundtland (sentralstyret)

Bygdekvinnene på Bondetinget!

Vi er til stede på årsmøtet i Norges Bondelag 5. og 6. juni. Her fokuserer vi på å løfte fram norsk bygg.

Norges Bygdekvinnelag stiller med en delegasjon til Bondelagets årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni. I år bruker vi taletiden vår på å løfte fram det norske bygget og snakke om hvordan vi kan øke forbruk og produksjon av matbygg. 

Vi oppfordrer norske bønder til å være med og presse på for en nasjonal dugnad for å økt selvforsyning og høyre forbruk av kortreist, sunt og miljøvennlig bygg!
 

Nasjonal og global matsikkerhet
Det er et overordnet politisk mål for Norge å ha et landbruk over hele landet, og å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. I FNs bærekraftmål heter det at vi skal oppnå global matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

God og trygg mat er bærebjelken for en god folkehelse. Bygg har vært mulig å dyrke i store deler av landet og gjør det fremdeles. Byggets høye innhold av næringsstoffer har gitt livsviktig næring til folk gjennom generasjoner. Bygg er bra for helsen og den største fordelen er kornets høye innhold av kostfiberet betaglukan.

Bygg er fremdeles den kornsorten det dyrkes mest av i Norge, men under 1 prosent av produksjonen går til menneskemat. På tross av byggets gode egenskaper, er et godt utvalg av byggprodukter vanskelig å finne i butikk, sier Ellen Krageberg til bondetinget i dag.

Hensynet til folkehelse, miljø og klima, er slik Norges Bygdekvinnelag ser det, viktige argumenter før å øke andelen av norsk bygg konsumert som matbygg.


Hva vil forbrukerne ha?
Som forbrukerorganisasjon er Norges Bygdekvinnelag daglig i kontakt med forbrukere over hele landet og i 2019 er bygg et prioritert tema. Gjennom den landsdekkende og forbrukerrettede aksjonen «Spis norsk bygg» som vi gjennomførte i samarbeid med COOP i oktober i 2018, ble det tydelig at det er stor interesse og nysgjerrighet omkring norsk matbygg blant den norske befolkningen. Mange forbrukere ønsker å bruke mer bygg i maten, de ønsker flere byggprodukter i butikk, og de ønsker mer informasjon om hvordan det kan brukes. Dette er i tråd med generelle kostholdstrender som viser at norske forbrukere er stadig mer opptatt av helse, miljø, kortreist mat og det å ta bærekraftige valg. Norges Bygdekvinnelag vil i 2019 fortsette å fremme bygg som en god råvare til forbruker.


Tiltak
På bakgrunn av våre erfaringer mener Norges Bygdekvinnelag at det er et potensial i markedet for økt forbruk og produksjon av bygg til mat. Det er derfor viktig at det settes av ressurser til å se nærmere på verdikjeden for bygg med fokus på mulighetene i markedet, og hvordan aktørene i verdikjeden sammen kan bidra til økt innovasjon, produktutvikling og salg, sa Bygdekvinnelagets leder Ellen Krageberg til forsamlingen.

Bli medlem