Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Samarbeid i et Landbruksforum!


Nordre Land Landbruksforum startet i januar 2022!


Vi samarbeider og blir initiativtaker til dette nye opplegget rundt landbruk i tiden framover!


Nordre Land Landbruksforum består av :


N. Land Skogeierlag, Torpa Skogeierlag , N. Land Sau og Geit 


N. Land Bondelag , Torpa Bondelag 


Torpa og Omegn Bonde og Småbrukerlag , N. Land Bygdekvinnelag


 


Land Bygdeungdomslag og Torpa Bygdekvinnelag skal også være med på dette.


Sammen blir vi sterkere!

 

N. Land Skogeierlag (NLSK) v/ Hans Christian Endrerud

Torpa Skogeierlag (TSK) v/Knut Kind

N. Land Sau og Geit (NLSG) v/ Marianne Hamre

N. Land Bondelag (NBL)v/Jahn Martin Røste og Harald Tønderum

Torpa Bondelag (TBL) v/ Ida Marie L. Skjærstein

Torpa og Omegn Bonde og Småbrukerlag ((TOBSL) v/ Oddvar Hjørdisson og Bjørn Rustestuen

N. Land Bygdekvinnelag (NLBK) v/ Anne I. Terningen (Referent )

Land Bygdeungdomslag (LBU) v/ Mina Klokkersveen Thomle

Torpa Bygdekvinnelag (TBK) v/ Monika Korslund

Dette er noe av det som blir jobbet med framover:

1.

Samarbeid mellom skolene og barnehagene:

*Gave nye TBUS? (Kortsiktig tiltak.)

*Samarbeid /informasjon med skolene/ barnehagene videre-fremme jordbruk og skogbruk.

(Langsiktig tiltak.)

Kortsiktig tiltak: Diskutert om gave til nye TBUS, til utstyr ol. som skolen trenger: Gruppe nedsatt for å samarbeide, Ida kan spørre rektor. TBL har diskutert beløp for gave, øvrige ser an «spleis» etter forespørsel rektor.

Langsiktig tiltak: Viktig å komme inn i skolen jevnlig så alle klasser får opplevelser/aktiviteter som fremmer jord/skog.

*Diskutert matpakkedag for begge skoler i 6 kl, der på Dokka er tradisjon fra 1996.I Torpa litt usikkert om hvert. Matpakkene bør ha innslag av variert jordbruksproduksjon. Smøre matpakker nå, kanskje ha smøremåltid senere? I år 24.02.22.

*Fruktkorg/grønnsakskasse jevnlig i året,

*skogdager forsøkes på nytt,

*samarbeid med jord/skog, landbrukskontoret og skolene/barnehagene for å få til langsiktig opplegg basert på det som er i dag,

*greie opplegg å gjennomføre for de involverte.

*Støtt til evtl. kjøring/buss.
*Muligheter for å søke støtte i hovedlagene. NLBK søkt om støtte til Tradisjonsmatskolen for opplegg neste år.

Samarbeidsmøte ønskelig for å planlegge neste år med tiltak i barnehagene og skolene.

Matpakkedag Dokka 24.02.22  og Torpa 6 klasse

prøves bli med i dette.

Gave TBUS: Ida, Knut og Harald/Jan M.

Øvrige i langsiktig arbeid: Tas mer på neste møte.

Matpakkedag: Anne kontakter TBK om dag Torpa.

Matpakkedag Dokka er tradisjon og har opplegg: 24.02.22.

(Etter samtale M. Korslund, kontakter Anne T Torpa Helselag som har opplegget ved TBUS.)

2.

Beitebruksplan for N.Land, fornye fra 2006, fronte beiting som ressurs, samarbeid jord/skog i dette arbeidet. Beredskapsplan for beitebrukere sees på samtidig. Leppdalen Beitelag har fått midler kr.8000,til ny plan på vegne av alle beitelag.

Fornying viktig , mye skjedd i beiteforholdene i disse årene. Kommunen vedtatt SNU(Strategisk Nærings Utvikling) som skal ivareta jord/skog.En del punkt der fra opprinnelig plan for jord/skog,og noen nye fra revidering. Ønske om å ha komite som sist, men venter ikke kommunal støtte til arbeidet. Mulig statsstikkhjelp. Gode Beitebruksplaner i flere  kommuner, og kurs høst 21 har gitt gode innspill til NLSG

NLBL (Harald T) forslag om en ren landbruksplan,i den er Beitebruksplan og Beredskapsplan en del, viktig for næringen.

Saken tas på neste møte.

Ellers tas den opp videre i Beiteutvalg.

Saken sees sammen med orientering i kommunestyret se sak 8.

3.

Tiltak for bønder og skogeiere som sliter, ut fra ordning S. Land.

Omtalt ordningen som S. Land ,ved jordbrukssjef Anette Sand, har kommet lengst med, ellers i Gjøvik og Totenkommunene. N.Land fått tilbud om å delta, men takket nei. Viktig å få høre hvordan tiltaket fungerer og samarbeidet rundt.

Anne T kontakter S.Land ved A. Sand.

Tas opp neste møte.

4.

Frivilligåret 2022-samarbeid om opplegg 15.10.22 der TBK og NLBK har ansvaret, samarbeid med lag innen jord/skog. Mål fronte mat og mattradisjoner i N. Land, fokus barn /unge.

NLBK og TBK samarbeider om søknad om midler til en dag før 16.10.22,som er Verdens Matvaredag.NBK sentralt har denne dagen. Det søkes om kr.25000, tilsagn er gitt muntlig for opplegget som er skissert og det er tenkt brukt Lokstallen/Kino, utstillinger, servering og aktiviteter innen mat, mattradisjoner og selvsagt produksjon. MAKSkafe’ med også.

Dato etter evtl. Bygdedager, og kan sees på som enn forlengelse av denne!

NLBK søker om midler.

Saken tas videre.

5.

Samarbeid om møteplass for aktiviteter innen jord/skog.

NBL har tanker om bruk av Dæhli Barnehage som møtearena i samarbeid med Dæhli Vel for ulike kurs, møter og aktiviteter. Mange muligheter for samarbeid med andre også. Bygget er vanskelig å endre formål, men kan være godt supplement til steder for jord/skog i organisasjonsarbeid.

Det er flere steder som kan brukes i kommunen, dette stedet kan være mer fast.Det er forslag om en plass for eldre ungdom i kommunen i lokalene, men dette på vent. Positivt å prøve om det lar seg gjøre økonomisk.

NBL sonderer videre om mulighet for samarbeid med Dæhli Vel.

Saken tas videre.

6.

Bygdedager i 2022?

Omtalt opplegg siste Bygdedager med enklere aktiviteter som gir besøkende mulighet for nære opplevelser med dyr og aktiviteter, ikke dyre eksterne innslag, storfe lørdag/småfe søndag (kåring meget godt sist med kommentarer og god info til publikum) og høst- takkemesse da også, ulik komiteoppbygging med mange faste som har sine oppgaver. Samarbeid mellom jord/skog, BK-lagene og kommunen. Stasjonsområdet godt egnet. Lokstallen flott til mat og utstillinger. Utdeling av landbrukspris.

Omtalt opplegget sist i 2019, der Gjermund Lyshaug var leder, NLBK ved Anne T var sekretær i alle møter. Bygdekvinnelagene var matansvarlig. Vaktkomite ved Blystad, Husdyrkomite H.I.Bjerke og H. Stadsvold.

Diskutert om å ha dagene på et annet tidspunkt, men vanskelig før på sommer og mot skolestart, prøver 3.helga i september som før.

*Forslag videre: Aktiviteter med /ved Land BU: Tevling eksteriør storfe samt «sverdsnuing».Utstyr finnes og dette er flott for publikum. Lån av skogsmaskinutstyr fra Valle?

*Prosjektmidler kan søkes fra Viken jfr NLS.

*Mer fokus på kalvemønstringen og ha en egen treningsdag /motiveringsopplegg for deltakere?(Ide fra Midt i matfatet).

*Kopplammønstring en aktivitet?

*Eget jord/skogsangkor: Oppmuntre til egenaktivitet.

Planer kan forberedes og tiltak C-19 må sees an, men med mer gjenåpning, bør Bygdedager kunne gjennomføres lørdag 17.og søndag 18.09.2022.

NLBK (AnneT)  ser over notater fra 2019.

Saken drøftes vel i alle lag involvert, og Gjermund Lyshaug informeres.

Planleggingsmøter utover ordnes da sikkert, samt dette forum tar det videre.

7.

Jordbruksforhandlingene i 2022

Omtalt litt opplegget i mai med demonstrasjonen da, med masse folk og kjøretøy på Dokka. Vellykket markering.

Organisasjonene tar opp punkter og innspill til drøftingene sentralt. Studieringer i BL og BLS tar til om litt.

NLSG gir innspill til fylkeslag som gir til NSG sentralt.

Frister rundt 18.02.

TBL(Ida ) har tatt initiativ til markering ved FK Dokka lørdag 05.02.22 kl.10-14, for samtaler, ideer og fronte landbruket. Bålpanne ,kaffe og litt biteti.

Bra med godt frammøte av jord/ skogorganisasjonene!

*NLSG(Marianne) tar med bålpanne.

*TBL (Ida) ordner videre fra tenkt opplegg,er på FB og samarbeid med FK.

*NLBK(Anne) ordner biteti,smultringer fra Nordsinni Bakeri.(Vi får god pris,spurt fredag).

*Alle organisasjoner informerer sine medlemmer.

NLSK (Hans C) med.

*Har noen halmbunter?

8.

Orientering i kommunestyret om jordbruk og skogbruk i N. Land.

Viser til sak 2.Viktig å gi info til kommunestyret om tilstanden innen jord/skog inkl sau/geit. Var en orientering i 2015, så på tide å gi en nå .

Viktig for framtiden for næringene, få unge til å overta og levende grender opprettholdes samt matproduksjon, beiteutnyttelse og variert bruk av skogen.

NLBK (Anne T) tar kontakt med NLK  administrasjon/ordfører.

(Må bli tidlig junimøte, torsdag 02.06.22 ut fra møteplan).

9.

Andre Innspill og muligheter for å fremme jord og skog videre.

Her kom det innspill fra TBL (Ida) om :

*Avløserkurs for ungdom, ut fra opplegg før i BL.i skoletida,gi muligheter for hjelp til landbruket og arbeidserfaring for ungdommene.

-Kartlegge interesse ungdom 15-18 år for slikt kurs er viktig for å se antall. Ida kontaktet  N. Land Avløserlag ved O.Øistad som har info om avløserkurs i ring, i Valdres og Gjøvik.

-Samarbeide med lokale bønder om fjøs til kursdager. Sau og Geit med ut fra opplegg lam/sau/ kanskje eget kurs rettet mot lamming og arbeid i sauefjøs i den travleste perioden som hjelp trengs? Så storfe senere?

-Flere avløsere trengs. Viktig rekrutteringstiltak for næringen og jobb til ungdom.

*TOBSL (Oddvar) omtalte skogstur for ungdom, kveldstur i skogen med bål, ornitolog Kjetil Knutsen og masse fugler omkring.Opplevelse sosialt og naturmessig. Flere burde få slik mulighet.

* Innspill fra NLSK (Hans C) om informasjon til leder for skolen (0-24 ansvar i NLK), rektorer og rådgivere i skolen om hva næringen jord/skog har av muligheter for utdanning og arbeid.

-Det synes som om det er lite kunnskap om muligheter i yrkesvalg innen naturbruk. Mye nytt har kommet til som gir muligheter for alle unge.

-Mentorordning er en mulighet til ungdom i skogbruket, ungskogpleie, planting og sikkert også hogst.

*TBL (Ida) arbeider videre med kurs, sjekke interesse og samarbeid ellers i dette.

*TOBSL (Oddvar) tar videre et slikt opplegg med skogskveld for ungdom, kanskje flere inn for opplevelse fra beitenæring/skogbruk?

*TBL (Ida ) og NLSK (Hans C) kontakter 0-24 leder for et møte med skoleledelse om informasjon til utdanning innen jord/skog.

Samtidig kunne det drøftes møte for helhetlig opplegg for samarbeid i barnehage og skole fra Jord/skog organisasjonene.

*Sakene tas videre på møter.

9.

Møter utover

Diskutert kveldsmøter og dagmøter, fleste har muligheter for kveld og tid etter kl.20.00.

Digitale møter foreløpig ut fra smitte C-19 i kommunen. Deretter fysiske om det er best.

Sparer en del tid og kostnader på digitale møter, og får kanskje flere med.Vi ser an møtene utover!