Historie

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag ble stiftet 19. mars i 1927 og er en av Hobøls 3 bygdekvinnelag.

Øvre Hobøl  Bygdekvinnelag ble stiftet i 19. mars 1927 på Tingulstad.

Til første styret I Øvre Hobøl Bygdekvinnelag ble valgt:

               Fru Marie Tingulstad -  formann

               Fru Marie Haug  - nestformann

               Frk Emma Anstensrud - kasserer

               Frk Maren Lippestad  (Igsi) – sekretær

Første lagsmøtet ble holdt i kommunelokalet  26. april 1927 og det neste møtet hos Anna Tomter, Søndre Bovim i juni hvor utsendinger til møtet i Rygge krets ble valgt.  

Bondekvinnelagene var på den tiden tilsluttet Norges Bondelag som kvinnegruppe. Formålet var bl.a. å bidra til kunnskapsøkning og bedring av bondekvinnenes kår i landbruket.

Den første tiden samarbeidet Øvre Hobøl Bygdekvinnelag med det planlagte laget i Tomter med til sammen 29 medlemmer.

Øvre Hobøl Bondekvinnelag hadde i sin arbeidsplan bl.a. å få flest mulig kvinner med i skolestyre og tilsynsutvalg.  En høy faglig aktivitet preget laget og i 1929 organiserte kvinnene et 6 dagers foredrags- og demonstrasjonskurs for lagene i Øvre- og Ytre Hobøl. Temaene varierte fra husflid, husdyrbruk, kvinnenes stilling i samfunnet, behandling av slakt, kalking og grøfting i hagen og barneoppdragelse.   I tillegg til den faglige aktiviteten ble sosiale arrangement sammen med Bondelaget en årlig tradisjon. Etter hvert arrangerte laget turer med både faglig og sosialt innhold. I 1935 var laget vertskap for møte mellom Rygge krets og Vestfold krets.

Laget innstilte sin virksomhet i krigsårene, og først i 1951 ble aktiviteten gjenopptatt.  I mellomtiden var Norges Bondekvinnelag etablert som en selvstendig organisasjon (1946), for å fremme bygdekvinnenes interesser. Samarbeidet med Bondelaget fortsatte ut fra felles interesser og til dels økonomiske nytte for Bondekvinnelaget.

I samarbeidet med Rygge krets og Østfold Bondekvinnelag, satte kvinnene fraflytting fra bygdene, nye hjelpemidler, mer bruk av grønnsaker, ferieuke på dagsorden. Det ble vist til at bondekvinnene i Østfold hadde stor fremgang i offentlige verv. De engasjerte seg også i opprop om stans av atomprøvesprengninger.

Med bondekvinnenes økende yrkesaktivitet utenom gårdsbruket ble ulikhetene med bygdenes øvrige kvinner utjevnet.  Norges Bondekvinnelag skiftet navn til Norges Bygdekvinnelag i 2002, med mål om å trekke med flere bygdekvinner i arbeidet for å fremme felles interesser og sosialt engasjement i bygdene. Øvre Hobøl Bondekvinnelag skiftet navn til Øvre Hobøl Bygdekvinnelag på samme tid.  I dag har laget 36 medllemmer og med faglig innhold som er oppe i tiden.

 

 

 

 

16.

aug

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

27.

aug

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

10.

sep

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

08.

okt

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

12.

nov

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

10.

des

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag
Bli medlem