Hopp til hovedinnhold

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag

Historie

Øvre Hobøl Bygdekvinnelag ble stiftet 19. mars i 1927 og er en av Hobøls 3 bygdekvinnelag.

Øvre Hobøl  Bygdekvinnelag ble stiftet i 19. mars 1927 på Tingulstad.

Til første styret I Øvre Hobøl Bygdekvinnelag ble valgt:

               Fru Marie Tingulstad -  formann

               Fru Marie Haug  - nestformann

               Frk Emma Anstensrud - kasserer

               Frk Maren Lippestad  (Igsi) – sekretær

Første lagsmøtet ble holdt i kommunelokalet  26. april 1927 og det neste møtet hos Anna Tomter, Søndre Bovim i juni hvor utsendinger til møtet i Rygge krets ble valgt.  

Bondekvinnelagene var på den tiden tilsluttet Norges Bondelag som kvinnegruppe. Formålet var bl.a. å bidra til kunnskapsøkning og bedring av bondekvinnenes kår i landbruket.

Den første tiden samarbeidet Øvre Hobøl Bygdekvinnelag med det planlagte laget i Tomter med til sammen 29 medlemmer.

Øvre Hobøl Bondekvinnelag hadde i sin arbeidsplan bl.a. å få flest mulig kvinner med i skolestyre og tilsynsutvalg.  En høy faglig aktivitet preget laget og i 1929 organiserte kvinnene et 6 dagers foredrags- og demonstrasjonskurs for lagene i Øvre- og Ytre Hobøl. Temaene varierte fra husflid, husdyrbruk, kvinnenes stilling i samfunnet, behandling av slakt, kalking og grøfting i hagen og barneoppdragelse.   I tillegg til den faglige aktiviteten ble sosiale arrangement sammen med Bondelaget en årlig tradisjon. Etter hvert arrangerte laget turer med både faglig og sosialt innhold. I 1935 var laget vertskap for møte mellom Rygge krets og Vestfold krets.

Laget innstilte sin virksomhet i krigsårene, og først i 1951 ble aktiviteten gjenopptatt.  I mellomtiden var Norges Bondekvinnelag etablert som en selvstendig organisasjon (1946), for å fremme bygdekvinnenes interesser. Samarbeidet med Bondelaget fortsatte ut fra felles interesser og til dels økonomiske nytte for Bondekvinnelaget.

I samarbeidet med Rygge krets og Østfold Bondekvinnelag, satte kvinnene fraflytting fra bygdene, nye hjelpemidler, mer bruk av grønnsaker, ferieuke på dagsorden. Det ble vist til at bondekvinnene i Østfold hadde stor fremgang i offentlige verv. De engasjerte seg også i opprop om stans av atomprøvesprengninger.

Med bondekvinnenes økende yrkesaktivitet utenom gårdsbruket ble ulikhetene med bygdenes øvrige kvinner utjevnet.  Norges Bondekvinnelag skiftet navn til Norges Bygdekvinnelag i 2002, med mål om å trekke med flere bygdekvinner i arbeidet for å fremme felles interesser og sosialt engasjement i bygdene. Øvre Hobøl Bondekvinnelag skiftet navn til Øvre Hobøl Bygdekvinnelag på samme tid.  I dag har laget 30 medllemmer og med faglig innhold som er oppe i tiden.