Nye og gamle styremedlemmer
Nye og gamle styremedlemmer
Torunn og Inger Lise serverer suppe
Torunn og Inger Lise serverer suppe

Protokoll fra årsmøtet 9. oktober 2019

Årets viktigste møte og leder Liv Ragni Skinnes Kjos ønsket 20 medlemmer velkommen.


Hun ønsket spesielt velkommen til Anne Eva Bjerke fra ØBK og Katharina Wattum Kirkerød fra Spydeberg Bondelag
Liv ønsket å lese formålsparagrafen til NBK:
”Lagets formål er å samle alle kvinner som føler tilknytning til primærnæringene og bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeide til beste for bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygge på nasjonal og kristen grunn”.

Årsmøtesaker

Sak 1.              Godkjenning av innkalling og saksliste.                       
                        Vedtak: Godkjent.

Sak 2.              Valg av møteleder. Liv Ragni Skinnes Kjos ble valgt.

Sak 3.              Valg av referent. Hilde Tunby Svendsen ble valgt.

Sak 4.              Valg av 2 til å skrive under årsmøte-protokolle                       
                        Grethe Bye Villumstad og Gerd Bøhler ble valgt.

Sak 5.              Behandling og godkjenning av årsmelding.                       
                        Sekretær, Hilde Tunby Svendsen leste årsmelding.                       
                        Vedtak: Godkjent.

Sak 6.              Behandling og godkjenning av regnskap.                       
                        Kasserer, Inger Hilde Skårberg Strømnes gjennomgikk regnskapet.                       
                        Vedtak: Godkjent.

Sak 7.              Behandling og godkjenning av årsmelding og regnskap
                        for vevstua.
                        Styrets representant, Sigrid Egeland leste årsmelding og
                        gjennomgikk regnskapet                                           
                        Vedtak: Godkjent.

Sak 8.              Vedta arbeidsplan for kommende år.                       
                        Nina Hoff la fram styrets forslag til arbeidsplan for neste år.                       
                        Vedtak: Til orientering.

Forslag:          Leder hadde ordnet en del spørsmål vedr. laget. Vi skulle sette oss i grupper etterpå og svare på ulike spørsmål og foreslå div. aktiviteter gjennom neste år.                                            Fint tiltak og alle syntes dette var interessant.

                        ”Juletre med mening”. Frivilligsentralen i Askim startet dette.                       
                       I Spydeberg kaller vi dette for  ”Ønsketreet”.
                       Dette er et tiltak for å hjelpe de barna i bygda som
                       trenger litt ekstra til jul.                       
                       SOS barnebyer er med, Sanitetsforeningen og Frivilligsentralen.
                       Her har vi alle mulighet for å hjelpe og gavene, som er ønsket,
                       er nevnt på en lapp og deretter hengt på treet.
                       Vi velger oss en lapp, kjøper ønskegaven og leverer dette
                       til Frivilligsentralen.
                       Et interessant og veldig godt tiltak vi gleder oss til.

Sak 9.              Budsjett.

                        Prisene på kurs vi holder, må opp i pris                       
                        Vedtak: Til orientering.

Sak 10.            Innkomne saker.                       
                        Ingen saker er kommet inn.

Sak 11.            Fastsette godtgjøring for styremedlemmer.

                        Det ble stemt over godtgjørelse for leder, kasserer og sekretær.                       
                        Leder får dekket telefonutgifter for kr. 1500,-.                       
                        Kasserer får dekket div. utgifter      kr.  500,-                       
                        Sekretær får dekket div. utgifter      kr.  500,-.                       
                        Vedtak: Godkjent.

Sak 12.            Valg – i henhold til forslag fra valgkomitèen.

På valg: Styreleder, 1 styremedlem, kasserer og sekretær .

                  

                        Styreleder                   : Liv Ragni Skinnes Kjos        gjenvalgt for 1 år

                        Styremedlem              : Tina Berger                           ikke på valg

                        Styremedlem              : Nina Hoff                               ikke på valg

                        Styremedlem              : Heidi Aas                               gjenvalgt for 2 år

                        Sekretær                    : Torunn Kallum                     ny, velges for 2 år

                        Kasserer                       Inger Lise Hoff                    ny, velges for 1 år

                        Varamedlemmer           Inger Hilde S. Strømnes     velges for 1 år

                                                             Else Marie Østberg             gjenvelges for 1 år

                       Revisor                       : Torunn Hordnes                   gjenvelges for 1 år

                                                             Turid Melleby                       gjenvelges for 1 år

                      Møteleder for årsmøtet: Liv R. S. Kjos, Vara møteleder: Tina Berger

                      Valgkomitè        

                      Leder                       Kjersti Pernille Rynning Øyen  ikke på valg    1 år

                      Nestleder                 Anniken Helle Grav                  ikke på valg    1 år

                      Komitèmedlem   :  Line Olsen                             ny, velges for  2 år

                      Varamedlem       :  Anneli Noste Måleng             gjenvelges for 1 år    

Utsendinger til årsmøte i ØBK 2020: Liv Ragni Skinnes Kjos, Heidi Aas, Inger-Lise Hoff                             

Varautsendinger:Tina Berger, Nina Hoff, Hilde Tunby Svendsen

Lagssaker fra leder, Liv R. S. Kjos:
Leder takket for fornyet tillit som leder.
Hun takket også kasserer, Inger Hilde S. Strømnes, sekretær Hilde T. Svendsen,
styremedlem, Sigrid Egeland, leder valgkomitèen, Kari Solend og Magna Haugland i kaffekomitèen.

Leder ga ordet til Anne Eva Bjerke fra ØBK.

Hun er imponert over aktivitetsnivået i laget vårt.
Hun nevnte også styresamling i Skjeberg 14. november.
Organisasjonsskolen og jobben rundt heftet som er gitt ut.
Anbefalte leder, sekretær, kasserer og styremedlem m.fl. om å delta.
Pratet videre litt om regionreformen.
Inspirasjonskveld i Sarpsborg 12.2.2020, der temaet er ”Helsa vår”.
Bunadskomitèen er bekymret for bundadstradisjonen vår. Det har forekommet at det lages t-skjorter mm.
En del av kontingenten skal bli tilbakeført til lokallagene i form av kurs. Retningslinjer kommer etter hvert.
Hele styret i ØBK reiser til Inspirasjonsseminaret i Trondheim i november.
”Tusen takk og lykke til i kommende år”, avsluttet Anne Eva Bjerke med.

Informasjon fra leder: Siden sist:

Sommeravslutning på Bygdetunet
Sommertur til Vestby
Kiosk på Sandem, ØBU sommerstevne
Årsmøte SBU
Premiere ”UÅR"
2 styremøter – forberedelse til årsmøtet
Høsttakkegudstjeneste

Framover nå:

12.10. Oktoberfestival. Selge kjøttkaker på gaffel, flatbrødpakker kr. 100,-.
20.10. TV-aksjonen, `Care`. SBK stiller med bøssebærere.
23.10. Årsmøte i Spydeberg bondelag på Prestegården.
26.10. Flatbrødkurs, ungdomsskolen
28.10. Dessertkurs, ungdomsskolen
14.11. Styresamling i Skjeberg
20.11. Eftasverd
30.11. Syltekurs på Grøtjern
30.11. Julemarked i Degernes
7.12.  Julegård på Vollene

Leder takket for et godt møte og ønsket alle vèl hjem.
Årsmøtet hevet kl. 22.

Hilde Tunby Svendsen, referent.

 

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Bli medlem