Årsmøteprotokoll Vivestad bygdekvinnelag 21. oktober 2021.

Leder Ambjørg Akerholt kunne ønske 12 damer velkommen til årsmøtet. Leder henviste til tilsendte saksliste.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enst godkjent

Valg av møteleder.

Ambjørg Akerholt enst valgt som møteleder

Valg av møtereferent

Margot L. Krøglid enst valgt som møtereferent

Valg av person til å underskrive protokoll sammen med leder

Helga Berntsen enst valgt til å underskrive protokollen sammen med leder.

Årsmelding

Sekretær Margot L Krøglid la fram årsmeldingen. Årsmeldingen enstemmig godkjent.

Regnskap

Kasserer Grete Vallumrød redegjorde for enkelte poster i regnskapet. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor. Regnskapet enst godkjent.

Valg:

Valgkomiteen har bestått av følgende: Anne Kathrine Munkejord, Olaug Haugan og Margot L Krøglid. Olaug Haugan redegjorde for valget og la fram følgende forslag fra valgkomiteen:

Leder -  velges for 1 år:

Forslag: Anne Kathrine Munkejord, ny – enstemmig vedtatt

Styremedlemmer:

Kari Stokke – gjenvalgt, enstemmig vedtatt

Grete Vallumrød – gjenvalgt, enstemmig vedtatt

Margot L. Krøglid – gjenstående

Anne Lise Bu, – gjenstående

Styret konstituerer seg selv.

Varamedlemmer:

Nina Kjærås, gjenvalgt, enstemmig vedtatt

Bente Johansen – gjenstående

Jorun Gravdal Martinsen – gjenstående

Festkomite:

Lise Synøve Hynne – gjenstående

Helga Berntsen – gjenvalgt, enstemmig vedtatt

Wenche Mathisen – gjenstående

Valgkomite:

Olaug Haugan, gjenstående

Karin Irene Fevang, ny, enstemmig vedtatt

og 1 repr. fra styret.

Revisor:

Hans Stokke, ny, enstemmig vedtatt

Valg av representanter til Vestfold bygdekvinnelags årsmøte.

Leder og ett medlem fra laget. Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne en representant til fra laget til Vestfold bygdekvinnelags årsmøte.

Leder Ambjørg Akerholt informerte om følgende saker:

Årsmøte i Vestfold bygdekvinnelag avholdes på Holt gård med Undrumsdal bygdekvinnelag som vertskap

Henvendelse fra Tønsberg kommune med spørsmål om bøssebærere til TV aksjonen. Styret hadde sendt ut melding til alle medlemmene med oppfordring om å melde seg, men ingen hadde meldt seg.

Mangeårig leder Ambjørg Akerholt som nå gikk ut av styret, fikk overrakt blomst fra laget.

 Loddsalg: Loddsalget innbrakte kr 870,-.

Takk til Grete for nydelige servering.

-----------------------------------------                                     -----------------------------------------

Ambjørg Akerholt                                                     Helga Berntsen

Margot L. Krøglid, referent.

Bli medlem