Hopp til hovedinnhold

Sammen for inkludering 2022 - 2024

«Sammen for inkludering» har som mål å utvikle kvaliteten til opplæringstilbudet til våre minoritetskvinner i samarbeid med kommunen. Dette vil bidra til en betydelig styrking av minoritetskvinners muligheter på vei til sysselsetting. Dette engasjementet vil gi oss en unik mulighet til å bruke kompetansen vår til å skape et mer inkluderende og åpent samfunn.

Norges Bygdekvinnelag har siden 2017 hatt inkludering av minoritetskvinner bosatt i bygdene som satsingsområde. Dette har vi gjort gjennom vårt landsomfattende prosjekt «KvinnerUT». Prosjektet har vært finansiert gjennom Sparebankstiftelsen DNB, IMDi og Norges Bygdekvinnelag.

Vår innsats for inkludering

I løpet av de siste fem årene har nærmere 150 lokallag deltatt i gjennomføringen av prosjektet med over 600 ulike aktiviteter over hele landet. Hovedmålet med innsatsen har vært å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners deltagelse i lokalsamfunnet.

Fra 2019 har Norges Bygdekvinnelag tatt sitt inkluderingsarbeid et steg videre med fokus på mestring og kompetanse.  Målet for denne innsatsen har vært å etablere læringsarenaer for minoritetskvinner som trenger økt kompetanse for å krysse broen over til arbeidslivet.

Å gi minoritetskvinner mulighet til å tilegne seg kunnskap om norsk kultur, samfunn og språk vil gjøre dem mer attraktive for mulige arbeidsgivere. Mange av våre lokallag gir i dag tilbud om opplæring og skolering som resulterer i kompetanseheving.

I dette arbeidet har vi gleden av vårt medlemskap ved Studieforbundet kultur og tradisjon. Studieforbundet tilbyr veiledning og støtte til alle lokallag som ønsker å gjennomføre kompetansegivende kurs og opplæring.

Vår erfaring over tid viser at de beste resultatene finner vi der hvor frivillige, offentlige og private aktører samarbeider godt i lag.

Frivillighetens rolle i inkluderingsarbeidet

Frivillige organisasjoner har en viktig rolle som supplerende leverandører av velferdstjenester til befolkningen. Fordelen med å benytte frivillig sektor til dette er at organisasjonene har en unik nærhet og kjennskap til målgruppene, noe som gjør det mulig å iverksette mer målrettede tiltak enn hva offentlige myndigheter alene klarer.

Det nye pilotprosjektet

Norges Bygdekvinnelag ønsker å tenke langsiktig og bygge videre på de erfaringene vi har høstet fra arbeidet med inkludering rundt om i landet. Med bakgrunn i dette vil vi gjerne prøve ut potensialet og nytteverdien av et mer formalisert og varig samarbeid mellom frivilligheten og kommunene.

Vi tenker at dette vil være et godt og nyttig bidrag til myndighetens satsing «Integrering gjennom kunnskap» som ser nødvendigheten av en helhetlig innsats for å nå formålet med Integreringsløftet.

Sammen for inkludering er et pilotprosjekt basert på to parallelle innsatslinjer som forsterker og utfyller hverandre:

  1. Å utvikle modeller og teste ut i praksis et mer formalisert og varig samarbeid mellom frivilligheten og offentlige myndigheter lokalt i arbeidet med «integrering gjennom kunnskap». Gjennom et slikt avtalefestet samarbeid vil lokallagene fungere som leverandører av kurs og aktiviteter til det kommunale opplæringstilbudet.
  2. Å fortsette og utvikle arbeidet med inkludering av minoritetskvinner gjennom «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse». Gjennom «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» vil lokallagene ha mulighet til å tilby kurs og opplæring til kvinner med minoritetsbakgrunn som faller utenfor det kommunale opplæringstilbudet. I tillegg vil lokallagenes kurs og kompetansegivende aktiviteter gjennom «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» være et viktig supplement til det kommunale opplæringstilbudet. Dette vil også bidra til et sterkere og mer helhetlig inkluderingsarbeid.

Alle kurs og kompetansegivende aktiviteter i pilotprosjektet skal registreres hos Studieforbundet kultur og tradisjon

 

Aktører i pilotprosjektet

Norges Bygdekvinnelag har allerede etablert kontakt med fem utvalgte kommuner: Stjørdal, Frogn, Suldal, Kvinnherad og Harstad.

Deltagende lokallag i pilotprosjektet er allerede i kontakt med sine respektive kommuner. Disse er:

  • Hegra, Lånke, Skatval, Skjelstadmark og Stjørdal Bygdekvinnelag
  • Frogn Bygdekvinnelag
  • Sand Bygdekvinnelag
  • Omvikdalen Bygdekvinnelag
  • Trondenes Bygdekvinnelag