Hopp til hovedinnhold
Fremtidsfullmakt: – Du bestemmer selv hvem som skal ivareta dine anliggende og hva vedkommende skal ha fullmakt til å gjøre på dine vegne, forklarer advokat Liv Grøtte. Foto: Anne M. Steine/ FoTobben as

Fremtidsfullmakt: – Du bestemmer selv hvem som skal ivareta dine anliggende og hva vedkommende skal ha fullmakt til å gjøre på dine vegne, forklarer advokat Liv Grøtte. Foto: Anne M. Steine/ FoTobben as

Fremtidsfullmakt - et alternativ til verge

Det har i den siste tiden vært mye snakk om det som kalles fremtidsfullmakt. Dette har vært en lite kjent og lite brukt ordning, derfor er det behov for informasjon om hva fremtidsfullmakt er og hva det innebærer.

Tekst: Advokat Liv Grøtte, bygdekvinnelagets juridiske hjelpetelefon

 

En fremtidsfullmakt er et skriftlig opprettet dokument, en fullmakt. Du kan opprette en fremtidsfullmakt og her oppnevne en person du har tillit til og som du på forhånd har forespurt til å være din fullmektig. Denne tillitspersonen skal frem i tid ha fullmakt til å ivareta dine private anliggender, dersom visse forhold inntrer. Slike forhold er at du blir alvorlig syk, enten fysisk eller psykisk, slik at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser og forpliktelser.

 

Fremtidsfullmakt kontra oppnevning av verge

Å opprette en fremtidsfullmakt er et alternativ til å få oppnevnt en verge.

En verge er tradisjonelt blitt oppnevnt av det offentlige, det vil si Fylkesmannen, når det er fastslått at en person ikke kan ivareta sine private anliggender. Fylkesmannen bestemmer hvem som skal være din verge og hva vedkommende kan foreta seg på vegne av deg.

I stedet for at det i fremtiden oppnevnes en verge for deg, kan du selv opprette en fremtidsfullmakt på forhånd.

Forskjellen fra å få oppnevnt verge er at det er du selv, mens du er frisk og oppegående, som bestemmer hvem som skal ivareta dine anliggender og hva vedkommende skal ha fullmakt til å gjøre på vegne av deg frem i tid. 

 

Oppretting av fremtidsfullmakt

Du kan selv eller med bistand opprette en fremtidsfullmakt. Ektefeller oppnevner ofte den andre ektefellen som sin fullmektig, alternativt egne myndige barn. Forøvrig kan hvem som helst som du har tillit til oppnevnes som din fullmektig, men vedkommende må være myndig.   

Du må tenke gjennom hva vedkommende frem i tid skal ha anledning til å gjøre på dine vegne dersom du selv er ute av stand til det.  Det må fremgå av fremtidsfullmakten hva som skal til for at fremtidsfullmakten skal komme til anvendelse.

Din helsetilstand må fremgå av en legeerklæring, og den må dokumentere at du lider av en sykdom eller lidelse som gjør at du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine anliggender. 

Legeerklæringen innhentes av din fullmektig, og først da kan fullmakten tas i bruk.  Oftest er det fornuftig å oppnevne to fullmektiger, i tilfellet den førstnevnte ikke er i stand til å ivareta sin oppgave som fullmektig. 

Du kan opprette fremtidsfullmakten i god tid, gjerne mange år i forveien, og ha den liggende til den eventuelt må tas i bruk.

Både du og din fullmektig må ha et eksemplar av fremtidsfullmakten liggende på et trygt sted hjemme. Fremtidsfullmakten er et privatrettslig dokument og skal verken oppbevares hos noe offentlig organ eller tinglyses.

 

Du kan opprette fremtidsfullmakten i god tid, gjerne mange år i forveien, og ha den liggende til den eventuelt må tas i bruk. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

 

Dette skal en fullmektig gjøre

Fremtidsfullmakten skal nevne hva fullmektigen skal skjøtte på vegne av deg. Dette kan være: betaling av dine utgifter, rett til å disponere dine konti, anledning til å selge bolig eller hytte, ivareta deg overfor NAV, kommune, sykehjem og lege, dele ut forskudd på arv, dele ut gaver. Det er viktig at du på forhånd har tenkt gjennom hva du ønsker at din fullmektig skal kunne foreta seg på vegne av deg. En fremtidsfullmakt må tilpasses ditt behov.

I alle tilfelle skal din fullmektig handle i samsvar med fullmakten og fremme dine interesser og rettigheter. Din fullmektig skal også høre deg, så langt det er mulig, før han eller hun treffer beslutninger.

 

Kan ikke trekkes tilbake 

Det er viktig at fremtidsfullmakten utformes rett. Visse formkrav må være oppfylt for at en fremtidsfullmakt skal være gyldig. Formkravene skal sikre at du og dine interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte og at ordningen ikke misbrukes. Formkravene er omtrent de samme som for et testamente. For å sikre at formkravene oppfylles, velger mange å kontakte juridisk bistand. 

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av deg som oppretter den, kalt fullmaktsgiver, samtidig som to uhildede vitner avgir en erklæring og undertegner sammen med deg.

Fremtidsfullmakten kan ikke trekkes tilbake når den først er tatt i bruk.

Fylkesmannen kan om ønskelig bekrefte overfor din fullmektig at fremtidsfullmakten er gyldig inngått og kan brukes.

 

Advokat Liv Grøtte betjener bygdekvinnelagets juridiske hjelpetelefon.

Hun kan kontaktes  på telefon: 99 51 51 18 eller  e-post: liv@advokat-grotte.no

  • Som medlem i Norges Bygdekvinnelag kan du få én times gratis konsultasjon med advokat Liv Grøtte 
  • Tema kan være alt fra hvordan du bør gå fram ved skilsmisse til hva du gjør om du blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep
  • Hjelpetelefonen skal være et lavterskeltilbud der du kan få førstehåndspraten. Liv kan være en person som innringeren kan snakke fritt med, en uhildet person som har taushetsplikt.
  • Juridisk hjelpetelefon kan bistå og gi råd, og den som betjener juridisk hjelpetelefon kan være en person som kan rydde litt opp i tankene i en kaotisk situasjon

Les mer om juridisk hjelpetelefon her