Hopp til hovedinnhold
En felles tur i nærmiljøet med kursdeltagerne dannet grunnlag for samarbeid og felles planlegging av kurset «Frivillighet og tradisjon» i regi av Grong Bygdekvinnelag. Foto: Grong Bygdekvinnelag.

En felles tur i nærmiljøet med kursdeltagerne dannet grunnlag for samarbeid og felles planlegging av kurset «Frivillighet og tradisjon» i regi av Grong Bygdekvinnelag. Foto: Grong Bygdekvinnelag.

Kompetanseheving og kunnskapsformidling i inkluderingsprosjektet «KvinnerUT»

Grong Bygdekvinnelag inviterer ti kvinner med minoritetsbakgrunn til kurset «Frivillighet og tradisjon». Kurset er en del av bygdekvinnelagets inkluderingsprosjekt «KvinnerUT - mestering og kompetanse».

Tekst: Sosan Asgari Mollestad

Ti kvinner med minoritetsbakgrunn skal bosettes i Grong. Grong Bygdekvinnelag har etablert et samarbeid med voksenopplæringen som er ansvarlig for norskkurset kvinnene deltar på.

Relasjonsbygging er første steget i inkluderingsarbeid

Grong Bygdekvinnelag ønsker å gjøre noe sammen med de nye innbyggerne i nærmiljøet og bygge relasjoner og nettverk. Lokallaget har allerede arrangert en tur med de ti minoritetskvinnene som nylig ble bosatt i kommunen. Leder i laget, Oddbjørg Kjølstad Grande, understreker at relasjonsbygging er det viktige førstesteget i inkluderingsarbeidet. Turen ble svært vellykket og har dannet grunnlaget for samarbeid og en felles planlegging av prosjektet.

Planen inneholder bake- og strikkekurs og norsk språk i praksis. Oddbjørg har store forventninger til prosjektet.

– Jeg håper på et sterkere fellesskap blant kvinnene, mulighet til å lære hverandre å kjenne og sterkere tilhørighet til bygda, sier hun. 

  

Minner fra planleggingsturen i Grong Bygdekvinnelag.

Inkludering – en viktig samfunnsoppgave

Gjennom hele historien har nye folkegrupper kommet til Norge. De har blandet seg med befolkningen, og har vært med på å utvikle det vi opplever som dagens norske identitet. I dette fellesskapet har verdier som demokrati, likestilling og individets frihet fått en viktig plass.

Det er en viktig oppgave å formidle våre grunnleggende verdier til våre nye medborgere. Mange av dem kommer fra samfunn preget av mangel på demokrati og ytringsfrihet. Det er en samfunnsinvestering å jobbe godt og langsiktig med inkludering av de flerkulturelle miljøene i det norske samfunnet slik at de finner en plass, knytter bånd, opplever tilhørighet og samtidig kan være til nytte for lokalsamfunnet.

Møtet mellom mennesker er det aller viktigste for å lykkes med inkludering. Lokalmiljøet kan spille en viktig rolle som kunnskapsformidlere og veivisere.

Det kan være større muligheter for inkludering av minoritetsbefolkningen på bygda enn i storbyene. På små steder kan man klare å skape en felles identitet på tvers av kulturell bakgrunn, når folk jobber sammen for å skape et godt bygdemiljø.

 

Sand Bygdekvinnelag har gjennomført demokratikurs med minoritetskvinner. Her fra forberedelsene til valgmøte i Sand. Foto: Heidi Hjorteland Wigestrand.

 

Fra nettverksbygging til kompetanseheving

Ifølge en rapport* fra By- og regionsforskningsinstiuttet NIBR har innvandrerkvinner i Norge betydelig lavere sysselsettingsgrad enn menn med tilsvarende utdanning og botid. Statistikken viser at minoritetskvinner sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet og at de er overrepresentert i lavtlønnede yrker. Dette er faktorer som hindrer minoritetskvinner i å oppnå økonomisk selvstendighet og i å delta i samfunnet på lik linje med majoritetsnordmenn.

I 2017 og 2018 gjennomførte 81 lokallag prosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes», et inkluderingsprosjekt med fokus på å skape samhold og nettverk mellom kvinner på bygda, der de gjorde felles aktiviteter og kom seg ut i naturen sammen. Det ble arrangert nærmere 400 ulike aktiviteter over hele landet. Dette var det første store prosjektet bygdekvinnelaget gjennomførte innen inkluderingsfeltet, og vi har høstet nyttige erfaringer.

Erfaringene viser at Norges Bygdekvinnelag har et stort mulighetsrom ikke bare i å skape sosiale møteplasser, men også i å være en kompetansegivende organisasjon.

Mat- og Landbruksminister Olaug Bollestad besøkte Bæta'n i juni 2019. Denne sommeren har Ringsaker Bygdekvinnelag arrangert «Bæta'n - kvinnenettverk på åkeren», et kompetansegivende kurs for minoritetskvinner i Ringsaker.

 

Prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» er vår nye satsning. Nå ønsker vi å ta inkluderingsarbeidet et steg videre og skape et skoleringssted for minoritetskvinner som trenger økt kompetanse for å krysse broen over i arbeidslivet. Forskning viser at mange innvandrere har med seg kompetanse, men det kan være utfordrende å få muligheten til å bruke kompetansen i et norsk arbeidsmarked.

«KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» kan gi minoritetskvinner mulighet til å få utvikle og trene seg opp i nyttige evner som de ellers ikke ville fått erfaring med, og dermed bidra til å øke mestringsfølelsen og motivasjonen for samfunnsengasjement.

*«Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering», NIBR 2015:20

 

Spennende kurs og kompetansegivende aktiviteter

I løpet av våren har flere lokallag startet opp prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse». Det er store variasjoner når det gjelder valg av tema, form og innhold. Her er det noen eksempler:

  • Fyresdal Bygdekvinnelag - Organisasjonsskolen
  • Sørdalen Bygdekvinnelag - Mat og sikkerhet
  • Tysnes Bygdekvinnelag - Strikkeopplæring
  • Åmli Bygdekvinnelag - Håndarbeid og opplæring i søm og strikking 

Sand Bygdekvinnelag arrangerte demokratikurs med minioritetskvinner i lokalsamfunnet. Her er en presentasjon av kurset. 

 

Det er rom for kreative ideer og muligheter til å bruke medlemmenes kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å støtte og løfte frem våre nye landskvinner på vei til en vellykket inkludering i Norge.

 

Trinn I:

Med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skal prosjektet «KvinnerUT – der kvinner møtes», som startet i 2017 med midler fra Gjensidigestiftelsen, forlenges og videreføres i 2019.

Formålet med prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners deltakelse i lokalsamfunnet og heve integreringskompetansen til bygdefolket. Vi utfordrer lokallag som tidligere ikke har deltatt i prosjektet «KvinnerUT» til å søke midler og benytte seg av muligheten til å gjennomføre inkluderende aktiviteter. Vi gjør lokallagene oppmerksomme på at de ikke kan få støtte herifra dersom de holder til i en kommune der kommunene mottar tilskudd direkte til sitt inkluderingsarbeid fra IMDI.

Lokallagene kan søke om støtte på 10 000 kroner for å gjennomføre fire aktiviteter for og sammen med minoritetskvinner.

Trinn II:

Med midler fra Sparebankstiftelsen skal prosjektet «KvinnerUT – Mestring og Kompetanse» gjennomføres i 2019.

Formålet med prosjektet er å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom det bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting. Dette innebærer at prosjektet stiller høyere krav til innholdet av tilbudet fra lokallagene enn vi gjør i trinn 1.

Lokallagene kan søke om støtte på 10 000 kroner for å gjennomføre kompetansegivende kurs eller aktiviteter for minoritetskvinner.