Årsmeldinger

Årsmelding for Bjørgum Bygdekvinnelag,  november 2015 – november 2016

 

Laget har hatt 5 styremøter i denne perioden. Første møtet vart styret konstituert slik; leiar Liv Spilde,nestleiar Elin Koppen, kasserar Margunn Slettemark Mundal, studieleiar Liv Marion Grønås og skrivar Aud-Marit Netteland.

Styremøta har omfatta planlegging av medlemsmøta, planlegging og rekruttering til kurs og dugnad og prosjekt. Utarbeiding av ein aktivitetsplan for 2016.

Me har eiga Facebook side, der me annonserar aktivitet i laget både før og etter.

Laget har samtalegrupper på FB, som er til god hjelp ved drifting av laget.

Medlemskontigent i 2016  kr: 630.

Lage har 37 medlemmar. Me har hatt 7 medlemsmøte med møtestad på Bjørgum skule. På lagsmøta deltok medlemmane med servering av mat og gevinstar til loddsal. Adventsmøte i 2015 på Vinje hotell, som premiering for god dugnadsinnsats hjå medlemmane.

Tema på møta:

-Tur til Romania med Hordaland Bondelag v/ Brynhild Tennebekk Bjørke.

-Migrasjon og fleirkultur v/Marit Nedkvitne, koordinator i Voss Røde Kors.

-Studentutveksling på MEHAYO senteret i Tanzania V/Aase Ekrheim.

-Brannvern med Voss brannvern, Kjell Andre Skjervheim & Geir Ove Pedersen.

Kurs:

-Potekakebaking på Bjørgum skule (februar). Kursleiar: Maria Møen & Brita Knapstad. Antall deltakarar: 12 (14) deltakarar.

-Vossakling i Solheim (april). Kursleiar: Maria Møen, Brita Knapstad, Liv Spilde, Brynhild Tennebekk Bjørke, Olaug Folkedal og Reidun Løvfall. 12 deltakarar fordelt på to dagar.

-Laga krans i pil og vrihassel (oktober). Kursaleiar: Nancy Flatlandsmo & Margareth Sørheim. Antall deltakarar – 19.

På alle kursa har det vore ein fin blanding av medlemmar og andre.

Prosjekt:

Bygda i bevegelse, 4 turar-4 årstidar. Prosjekt i NBK. Styret sende inn søknad på godkjenning av opplegg for ulike turar. Fekk godkjend dei. Me har gjennomført 3 turar: vårtur – tur med «ville smakar» rundt Opeland. Der me samarbeida med Grisegutane og Lystig 4H. Stort oppmøte ca. 100.

Somartur – naturvandring hjå Renate Lunde på Bulken. 19 deltakarar.

Hausttur – stølstur til Veskre og stølen til Marianne Gjerald og Ove Neteland.

 Hadde planlagt sopptur. Den utset me til neste haust. Fekk godkjend stølsturen hjå NBK.

Råvareaksjonen for 2016 er «Ville vekster». Den har me gjennomført i lag med prosjektet «Bygda i bevegelse».

Turar:    Vår- og haustturar: har gjennomført 13 turar med turleiar på kvar tur. Der 3 av dei var ein del av «Bygda i bevegelse». Alt i frå 3 til 100 personar har vore med på turane. Me har gått tur i grenda vår, og gjort oss kjend andre stadar i Vossabygda.

Ansvarleg for turlista:

 Brynhild Tennebekk Bjørke, Margunn Slettemark  Mundal og Liv Spilde.

 

Sommarturen:

 I år gjekk den til Ulvik og Olav H. Haugesenteret. Der fekk me høyre og sjå om livet til  diktaren. Me avsutta med suppe på Den grøne kafeen. 26 tok turen i alderen 6 – 92 år. Liv Sekse og Elin Helgaset var i turkomiteen.

Fylkesårsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag 11.-12.mars:

Var på Ullensvang hotell. Vertskap for møtet var Skare-, Røldal- og Odda Bygdekvinnelag. Utsendingar frå laget vårt: Brynhild Tennebekk Bjørke og Aud-Marit Netteland. Liv Spilde var ordstyrar.

Bygdekvinnestreif:

-Februar: Fitjar. 6 frå laget reiste i lag med bygdekvinner frå dei andre Vossalaga og Ulvik. Der fekk me høyre nytt frå HBK, prosjektet Bygda i bevegelse og om «poto frå Fitjar». Fekk servert rømmegraut og lefse på Peralø.

Vertskap: Fitjar Bygdekvinnelag og HBK.

-Oktober: Vossestrand. Bygdekvinnestreif og 80 års markering til HBK. Tema:»Ville vekster v/Gru Hagen Urheim, Historikk til HBK v/Bjørg Strømme, nytt frå NBK v/Ellen Krageberg og tida som gateprest v/ Thor Brekkeflat.

Vertskap: Vossestrand-,Egdetveit-.Vinje-,OpheimHauge -,Myrkdalen- og Hordaland Bygdekvinnelag.

Dugnad:

Stor dugnadsånd i laget vårt. Mange i laget har vore med på ein eller fleire dugnadar. Ein stor takk til dei ! Storkurs 4H Hordaland på Voss i april-tradisjonsmat: Nordlandslefse og flatbrød v/ Solvor Tveit Bakketun & Bente Dyrdal.

Bakedag med førskuleborna i Bjørgamarka barnehage: flatbrødbakst og fjøsbesøk, ansvarleg: Liv Spilde og Liv Marion Grønås.

Smalahovesleppet i september. Sal av brimlefse og råmjølkspudding. Her var mange medlemmar i sving både før og på sjølve dagen.

Vaska ned kjøkenet i Solheim; som betaling for Vossakling-kurset.

Elin Koppen delte ut skeier på haustfest til Lystig 4H.

Utsendingar:

Bøndenes hus: Liv Sekse, Husfliden: Brita Knapstad, Folkeakademiet Voss: ein frå styret,Velferdsentralen: Aud-Marit Netteland.

Liv Spilde er 2.vara til styret i NBK.

Stønad:

Søkte om støtte til prosjektet Bygda i bevegelse. Fekk kr.8000. Har og søkt Folkeakademiet Voss om stønad til møta. Fekk kr.1900 til lysing,honorar/gåver.

Gåver:

Til MEHAYO senteret og Aase Ekrheim sitt arbeid der. Loddpengar frå møtet i februar. Pengegåve til Voss Rødekors sitt fleirkulturelle arbeid.

Blomehelsingar til jubilantar i laget.

Kaffikanne til Voss Bygdekvinnelag sitt 90 års-jubileum.

Lesarbrev i avisa Hordaland om organisert fellesmåltid i skulen, om tilskotsordning frå Helsedirektoratet. Repotasje frå Vossakling kurset i avisa.

Laget vårt er regisrert på heimesida til Voss kommune.

Skrivar: Aud-Marit Netteland

Bli medlem