Vi må ta vare på og øke norsk matproduksjon. Forbrukerne må ha tilgang på variert, trygg og sikker mat. Vi må sørge for at barn og eldre får næringsrik og god mat. Foto: Shutterstock.
Vi må ta vare på og øke norsk matproduksjon. Forbrukerne må ha tilgang på variert, trygg og sikker mat. Vi må sørge for at barn og eldre får næringsrik og god mat. Foto: Shutterstock.

Kronikk: Verdens matvaredag - noen betrakninger

Mål 2 i FNs bærekraftmål sier at vi skal utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

Det er Verdens Matvaredag 16. oktober. Norges Bygdekvinnelag med alle sine lokallag ønsker å løfte denne dagen og viktige saker som jordvern, matproduksjon, matsikkerhet og god ernæring.

JORDVERN: Bare 3 prosent av Norges areal er dyrket opp. Dette betyr at vi ikke har en eneste kvadratmeter å miste, men trenger et sterkt vern av dyrket og dyrkbar mark. Altfor mye dyrket mark er blitt bygget ned i Norge. En av verstingene har vært nedre Glommaregionen. Her ligger også den beste kornjorda i landet. Sarpsborg kommune er en stor landbrukskommune. Her dyrkes store mengder korn som går til mat. Omdisponeringen av matjord må stoppes!

MATPRODUKSJON: Alle mennesker i verden trenger mat hver dag. Vi har nå 9 milliarder mennesker. Det er 900 millioner mennesker som sulter. Matproduksjonen må økes med 60-70 prosent i verden. Det betyr at alle land må bruke sine jordressurser for å sikre matforsyningen framover.

Det er viktig at alle land er mest mulig selvforsynt med mat. Dette er også svært viktig av beredskapshensyn og at vi ikke må basere oss for mye på import. Norge har nå bare 40 prosent selvforsyningsgrad. Vi må øke produksjonen!

MATSIKKERHET: Norge bruker svært lite sprøytemiddel og antibiotika i forhold til mange andre land. Matproduksjonen er underlagt strenge krav og standarder. Dette gjelder all matproduksjon, noe som gir den norske befolkningen trygg mat og god folkehelse. Det er viktig at norske forbrukere er klar over disse forholdene.

Et annet viktig område innen matsikkerhet er å sikre den norske befolkningen mot GMO.

Generalsekretæren i Norges Bygdekvinnelag er styreleder i Nettverk for GMO-fri mat og for.  Regjeringen har nå gjort vedtak om å forby import av fire genmodifiserte planter til Norge , planter som kan skade norsk natur eller være etisk umulig å forsvare ut fra bærekraftig utvikling. Dette er bra!

ERNÆRING: Mat er viktig for helse og trivsel for barn, voksne og eldre. Uten mat dør vi.

I en global verden hvor så stor del av befolkningen sulter er det viktig at forbrukerne utnytter maten godt slik at matsvinnet reduseres mest mulig. Det er viktig at all mat blir nyttiggjort i størst mulig grad. På dette området har vi store muligheter for forbedring!

MANGFOLD OG TILGJENGELIGHET: Matprodusentene må ha god tilgang til markedet.

Forbrukerne må ha tilgang til mangfoldet innen matvarer. Dette er ikke tilfelle i dag hvor eks. bestemte vareslag blir skviset ut av spesielle kjedebutikker. Den norske regjeringen har lovet tiltak mot økt maktkonsentrasjon i verdikjeden for mat av hensyn til forbrukernes interesser. Norske politikere må nå vise handlekraft og sørge for en sunnere konkurranse i markedet for mat.

SKOLEMAT : Det er slått fast at organiserte skolemåltider gir bedre læring - dette er det viktig å merke seg. Sultne elever kan fort bli slitne, slappe og umotiverte. Helsedirektoratet lyste  ut en tilskuddsordning i juni 2016 hvor kommunene kunne søke midler for å prøve ut skolemåltider i skolen. Skjeberg bygdekvinnelag tok kontakt til Oppvekstsjefen i Sarpsborg kommune og henviste til søknadsmuligheten. Vi anmoder Sarpsborg kommune og skolene om å prøve å finne løsninger for å tilby et skolemåltid til sine elever.

Erfaringen viser at et skolemåltid har svært positiv virkning der dette har vært prøvd. Dette gir økt konsentrasjon, økt trivsel og bedre læring. Det er uansett viktig å vite at barn som av ulike grunner kommer til skolen uten matpakke må ivaretas av skolen med et måltid mat.

ERNÆRING FOR ELDRE : Mat er svært viktig i eldre år. Måltider er høydepunkter i hverdagen. Det er dessverre slik at mange eldre i sykehjem er underernærte. Dette kan skyldes for få måltider, dårlig timing av måltider eks. middag for tidlig på dagen eller for liten hjelp til selve spisingen. Det er gledelig å registrere at Sarpsborg kommune tar grep for å flytte middagsserveringen til et senere tidspunkt på dagen i sykehjemmene.

AKSJONSDAG 16. OKTOBER : I forbindelse med Verdens Matvaredag vil Norges Bygdekvinnelag spesielt øke kunnskapen om og bruken av norske grønnsaker hos forbrukerne. Dette gjør vi i samarbeid med Gartnerhallen og kjendiskokk Harald Osa. Harald Osa har laget en suppeoppskrift basert på friske, sunne og gode grønnsaker.. Denne suppa kan forbrukerne lage  med oppskrift og grønnsaker de får gratis utlevert av de lokale bygdekvinnelagene som står plassert ved utvalgte nærbutikker rundt omkring.

Grønnsaker er rene, sunne og gode norske råvarer. Grønnsaker er bra for helsa vår.

Å øke inntaket av grønnsaker er noe av det beste vi kan gjøre for et sunnere liv.

Bygdekvinnelaget oppfordrer befolkningen til å spise mer av sunne og gode norske grønnsaker! Dette vil være viktig for god helse.

I forbindelse med Verdens matvaredag vil Skjeberg Bygdekvinnelag overrekke ordfører, oppvekstsjefen og helsesjefen i Sarpsborg kommune grønnsakposer og medfølgende suppeoppskrift  på en god og næringsrik suppe. Vi oppfordrer til jordvern i Sarpsborg kommune og til fokus på ernæring for småbarn, skolebarn og eldre i institusjon. Dette skrevne innlegget følger med som et et innspill fra bygdekvinnelaget.

NB! Vi må ta vare på og øke norsk matproduksjon! Forbrukerne må ha tilgang på variert, trygg og sikker mat! Vi må sørge for at barn og eldre får næringsrik og god mat!

Eva Lileng

Skjeberg Bygdekvinnelag

Bli medlem